Hoax wiki
Advertisement

FEMA-kampen voorzien een detentie-afdeling voor elke soort complotdenker.

FEMA-concentratiekampen zijn een fictief concept in tal van complottheorieën die veronderstellen dat het Amerikaanse agentschap FEMA (Federal Emergency Management Agency) concentratiekampen bouwt om de Amerikaanse burgers massaal in onder te brengen, in aanloop naar (of als gevolg van) de aankondiging van een staat van beleg door de Amerikaanse president. Het geloof in deze complottheorie bleef aanvankelijk beperkt tot extreemrechtse radicale groeperingen van randdebielen, maar inmiddels wordt er ook naar verwezen door politici, vooral door Republikeinen zoals Lora Hubbel[1], en de meer bekende Michele Bachmann[2], die een aanhanger is van de bijna even extreemrechtse radicale en Tea Party-beweging.

FEMA

De Federal Emergency Management Agency, afgekort FEMA, is het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding, een agentshap van de Amerikaanse overheid[3]. FEMA maakt deel uit van het Departement Binnenlandse Veiligheid (Department of Homeland Security, of DHS)[4]. Het agentschap werd door president Jimmy Carter opgericht in 1979[5].

Het doel van FEMA is het coördineren van de nodige acties wanneer een ramp heeft plaatsgevonden binnen de Verenigde Staten. Dit gebeurt echter enkel indien de lokale autoriteiten niet beschikken over de nodige capaciteiten om zelf acties te ondernemen. In dat geval dient de gouverneur van de staat de noodtoestand uit te roepen, en een formele aanvraag om assistentie van FEMA in te dienen bij de Amerikaanse president.

Concentratiekampen

Volgens tal van complottheorieën zouden de officiële doelstellingen van FEMA slechts een dekmantel zijn voor de echte, meer sinistere bedoelingen van het agentschap, die aldus een "schaduwregering" wordt genoemd. Het vermeende geheime plan bestaat eruit om de controle te krijgen over de hele Verenigde Staten, nadat er een ernstige ramp zich heeft voorgedaan (al dan niet opzettelijk door FEMA zelf veroorzaakt). Dit moet de aanleiding vormen om een staat van beleg af te kondigen, waarna FEMA een buitengewone macht wordt toegewezen, en het agentschap de eigenlijke nieuwe "regering" wordt. De grondwet zou worden opgeschort, en in de plaats daarvan zou een politiestaat worden gevormd.

Ter voorbereiding van dit alles zou FEMA inmiddels reeds een aantal "concentratiekampen" gebouwd hebben. Die zouden bedoeld zijn om Amerikaanse burgers in op te sluiten nadat de staat van beleg werd afgekondigd, of in aanloop hiernaar. Volgens sommige versies zouden hier enkel de mensen worden ondergebracht die rebelleren tegen de nieuwe gevormde politiestaat van FEMA. Andere complotdenkers geloven dan weer dat deze concentratiekampen louter bedoeld zijn om de Amerikaanse bevolking massaal uit te troeien. Om de één of andere reden zou dit het makkelijker moeten maken om een wereldwijde eenheidsregering of New World Order te stichten[6], want "population control" is blijkbaar een belangrijke factor in heel het plan. Het verzamelen van de mensenmassa zou gebeuren met de hulp van "Black helicopters". 

Het concept achter deze paranoïde complottheorie is gebaseerd op het geloof dat er nog nooit iemand is kunnen ontsnappen uit zo'n concentratiekamp om te vertellen wat er daarbinnen precies gebeurt (hoewel complotdenkers zich niet afvragen hoe de vermeende informatie dan wel verkregen kon zijn). Bovendien zou geen enkele werknemer van zo'n kamp ook maar één woord mogen hebben gelost over dit gigantisch sinister complot, en zouden de 100 senators en 435 congresleden er geen weet van hebben of zwijgen als een graf. Het impliceert eveneens dat geen enkele ambitieuze journalist van een bekend nieuwskanaal op het idee gekomen is om dit te onderzoeken - of dat zulke journalisten meteen het zwijgen wordt opgelegd, ondanks het feit dat de Amerikaanse overheid de knullige complottheorieënwebsites niet schijnt te kunnen verwijderen van het internet. 

Het klinkt erg onrealistisch dat FEMA in staat zou zijn zulk meesterplan uit te voeren, ondanks haar compleet onbewame afhandeling van de gevolgen van de oorkaan Katrina in 2005[7][8][9], de bosbranden in Californië van 2007[10][11] en tal van andere noodsituaties[12][13][14]. FEMA had zelfs een groep slachtoffers van de orkaan Katrina geweigerd om contact te hebben met de media, maar desondanks hebben nieuwskanalen er toch over geschreven[15], wat komaf maakt met het idee dat de media mee in het complot zou zitten of verplicht wordt te zwijgen. Het is echter opmerkelijk dat de meeste complotdenkers weinig aandacht besteden aan het feit dat de CDC (Centers for Disease Control) wettelijk in staat is om een grote groep burgers te interneren in geval van een pandemie. 

Vermeend bewijs

Complotdenkers beweren het bestaan van deze sinistere geheime plannen te kunnen bewijzen op tal van verschillende manieren: aan de hand van reeds bestaande FEMA-kampen, bestaande rampenplannen, en goedgekeurde wetten die naar de concentratiekampen zouden verwijzen. 

Bestaande kampen

Een aantal uit de context gerukte foto's, en verwijzingen naar daadwerkelijke locaties, worden gretig aangehaald als bewijs dat er nu reeds concentratiekampen bestaan in de VS. Het betreft hier echter trainingskampen van het leger, of faciliteiten van Amtrak (de openbare spoorwegmaatschappij in de VS). Hieronder enkele voorbeelden.

Foto's op de DHS-website zouden bewijs tonen van het bestaan van een detentiecentrum van Wyoming[16]. De foto's waren echt, en toonden daadwerkelijke slavenkampen en gevangenissen - maar dan in Noord-Korea, een land dat bekend staat voor haar totalitaire regime[17]

Camp Grayling in Michigan zou eveneens een FEMA-concentratiekamp moeten voorstellen[18], maar is in werkelijkheid een trainingcenter van het Amerikaanse leger[19][20]

De Beech Grove Amtrak Railcar Repair Facility zou een concentratiekamp zijn dat uitgerust is met gaskamers, en zou zelfs het "Auschwitz van Amerika" genoemd worden[21]. De gebouwen van deze faciliteit zouden streng bewaakt worden, en worden bemand met "vreemdelingen" die geen probleem hebben met het vergassen van Amerikanen. Deze beweringen zijn afkomstig van Linda Thompson, een paranoïde militante die eerder al had opgeroepen om een mars te organiseren naar Washington DC en daar alle senatoren en congresleden op te pakken en eventueel te executeren[22]. In werkelijkheid is de plaats een onderhoudsfaciliteit voor de lange-afstandstreinen van Amtrak[23]

In totaal zijn er meer dan 800 kampen aangeduid, klaarblijkelijk volledig bemand en bewapend ondanks het feit dat ze helemaal leeg zijn[24]. Het idee alleen al dat je in staat bent in de buurt van zo'n "geheim" kamp te geraken, er videobeelden van te maken en terug naar huis te gaan zonder te worden gemolesteerd, wordt blijkbaar niet in overweging genomen ondanks het feit dat dit het hele concept van de complottheorie tegenspreekt. Ook lijkt het niet realistisch dat zulke ultrageheime kampen zomaar openlijk een vacature voor nieuw personeel zullen uitschrijven[25].

Een uitgebreide lijst van vermeende FEMA-kampen en de bijbehorende weerlegging vind je op de website Is that a FEMA Camp?

Google Earth

De aanhangers van de complottheorieën omtrent FEMA-kampen kunnen worden onderverdeeld in twee "kampen". De ene zegt dat hij een grote hoeveelheid bewijzen van de concentratiekampen heeft gevonden via Google Earth (die allemaal kunnen worden weerlegd[26]). De andere beweert dan weer dat er geen FEMA-kampen op Google Earth te vinden zijn, omdat Google deel uitmaakt van het complot en de sporen van de regering uitwist. Kies maar welk kamp je voorkeur geniet. 

Honderdduizenden plastic doodskisten

De Amerikaanse overheid (bij voorkeur onder leiding van een zwarte president[27]) zou maar liefst 500.000 plastic doodskisten hebben laten produceren. Zodoende zou de overheid verwachten dat er binnen afzienbare tijd een half miljoen Amerikanen zullen komen te overlijden, wat betekent dat er plannen moeten zijn om weldra zoveel mensen te vermoorden in FEMA-concentratiekampen. De productie van deze doodskisten zou gebeuren in Atlanta, Georgia, in de omgeving van diens luchthaven en van de CDC (Centers for Disease Control)[28].

De vraag bij dit alles is: waarom zou men de moeite doen om de duizenden mensen, die ze zelf vermoord hebben, in aparte doodskisten te steken en te begvraven? Waarom de lichamen niet gewoon allemaal verbranden? In werkelijkheid gaat het niet om plastic doodskisten, maar om "grave liners". Ze worden op zich niet gebruikt om lichamen van overleden mensen in te plaatsen, maar vormen een soort beschermend omhulsel om effectieve doodskisten in te plaatsen voordat deze in de grond worden geplaatst. Dit is gebruikelijk voor begraafplaatsen die gelegen zijn in gebieden waar waterinsijpeling en grondverzakkingen een probleem vormen.

De "grave liners" werden reeds in de jaren '90 opgeslagen in Madison, Georgia[29], door het bedrijf Vantage, dat ze geproduceerd heeft[30]. Van hieruit zouden ze verder kunnen worden verspreid naar andere regio's alnaargelang dit nodig is. Aangezien deze objecten water- en weerbestendig zijn (dat is immers hun primaire doelstelling), is het niet nodig deze binnen te stockeren. In werkelijkheid waren er ongeveer 50.000 exemplaren opgeslagen, slechts een tiende van het beweerde aantal[31]. Inmiddels zouden er geen "grave liners" meer aanwezig zijn op die plaats, en zouden de laatste exemplaren in 2010 zijn weggehaald[32][33].

Executive Orders

Een aantal "executive orders" (uitvoeringsbesluiten) van de Amerikaanse president zouden eveneens bewijs moeten leveren voor het bestaan van FEMA-kampen, of op z'n minst de plannen ervoor. In een aantal gevallen wordt er verwezen naar bestaande rampenplannen zoals Rex 84[34]. Deze complottheorie is hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd door de eerste film van The X-Files (1998)[35], waarin gesteld wordt dat FEMA de grondwet kan opschorten wanneer er een nationale noodtoestand is uitgeroepen. Indien dit echt het geval zou zijn - en dat is het niet, want de serie en de films van The X-Files zijn louter fictie - lijkt het vrij nutteloos om vooralsnog wetten en besluiten in te voeren in een wettelijk kader dat volslagen zou worden genegeerd wanneer het nodig is. Maar dat maakt klaarblijkelijk helemaal niets uit, want the truth is out there.

In 1962 tekende president John F. Kennedy een aantal executive orders die richtlijnen bevatten voor het geval er een nationale noodtoestand zou uitbreken[36]. Een aantal van deze besluiten werden sindsdien weer opgeschort, of samen opgenomen in nieuwe executive orders van president Ronald Reagan[37]. De huidige Amerikaanse wetgeving hieromtrent is zo geschreven dat alle ondernomen acties in overeenkomst moeten zijn met de grondwet[38]. Er wordt soms verwezen naar de meer recente wet H.R. 645 van 2009 als bewijs dat de regering FEMA-concentratiekampen wil bouwen[39]. Deze wet bestaat wel degelijk, en verwijst zowel naar FEMA als naar kampen[40]. Er is echter geen sprake van een "concentratiekamp", en iedereen met de leesvaardigheden van tenminste een tienjarig kind zal begrijpen dat het hier gaat om vluchtelingenkampen bedoeld voor humanitaire hulp en tijdelijk onderdak na een ramp. De reden waarom deze kampen niet openlijk toegankelijk zijn, is omdat ze gelegen zijn op militair grondgebied, en dat is meestal ook niet openbaar. Erg beangstigend.

Complotdenkers verwijzen eveneens naar Rex 84, wat een afkorting is voor "Readiness Exercise 1984". Dit was een daadwerkelijk geheim scenario daterende van het presidentschap van Ronald Reagan, en was opgesteld door John Brinkerhoff van FEMA en door Oliver North[41], die later werd ontslagen uit zijn functie vanwege zijn betrokkenheid bij het Iran-Contra-schandaal. Het scenario moest de mogelijkheid voorzien om een grote hoeveelheid Amerikaanse burgers aan te houden die werden beschouwd als een "gevaar voor de nationale veiligheid" indien de president een nationale noodtoestand zou aankondigen. Het plan was vooral gericht tegen immigranten van Latijns-Amerika, mensenrechtenactivisten en vredesactivisten. Het programma was dus niet gericht tegen "conservatieve Amerikaanse patriotten", zoals een aantal complotdenkers beweren, maar wel tegen de linkse activisten die de conservatieve patriotten nochtans zo sterk haten. 

Het plan van Reagan was op zich niet zo nieuw. Reeds in de jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte de FBI gebruik van lijsten van bepaalde mensen, gebaseerd op hun activiteiten omtrent politiek activisme of hun status als immigrant. Ze werden onderverdeeld in drie groepen: "A" voor degene die meteen moesten worden gearresteerd indien er oorlog zou uitbreken, "B" voor degenen die minder gevaarlijk werden geacht, en "C" voor degenen die symphatiseerden met de vijand. Dit werd de ADEX-lijsten genoemd[42]. Het enige geval waarin Amerikaanse burgers wel degelijk in interneringskampen werden gestoken, vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog: meer dan 100.000 Japanse Amerikanen werden gedwongen verplaatst van de westkust naar het binnenland. Tenslotte is er ook nog de deportatie van een groot aantal Indianen naar Oklahoma in de 19de eeuw, maar ondanks de gruwelijkheden die hen werden aangedaan waren ze technisch gezien geen Amerikaanse burger in die tijd[43]. Dit alles geldt echter niet als bewijs dat de Amerikaanse regering dit nu opnieuw zou (kunnen) doen, enkel en alleen omdat ze dat vroeger gedaan hebben.

Bronnen

Referenties

 1. http://www.argusleader.com/story/news/politics/2014/04/24/candidate-hubbel-wants-keep-feds-bay/8082945/
 2. http://crooksandliars.com/john-amato/michelle-bachmann-warns-politically-cor
 3. http://www.fema.gov/
 4. http://www.dhs.gov/
 5. https://fas.org/irp/offdocs/eo/eo-12127.htm
 6. https://www.splcenter.org/hatewatch/2014/01/31/national-review-e-mail-blasts-warns-%E2%80%98fema-camps%E2%80%99
 7. https://web.archive.org/web/20140207200626/http://www.laed.uscourts.gov/GENERAL/Notices/05-5488order.pdf
 8. https://web.archive.org/web/20140207202002/http://www.laed.uscourts.gov/GENERAL/Notices/order011206.pdf
 9. http://edition.cnn.com/2008/US/06/11/fema.giveaway/index.html
 10. http://thinkprogress.org/politics/2007/10/26/17218/fema-softball-presser/
 11. http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1677166,00.html
 12. http://www.sun-sentinel.com/news/sfl-femacoverage-storygallery.html
 13. http://www.sun-sentinel.com/sfl-fema10aug10-story.html
 14. http://usatoday30.usatoday.com/weather/storms/tornados/2007-03-08-fema-response_n.htm
 15. http://fair.org/take-action/action-alerts/fema-a-disaster-for-freedom-of-the-press/
 16. http://209.157.64.201/focus/f-bloggers/1607403/posts
 17. http://www.popularmechanics.com/military/a12805/4312850/
 18. https://web.archive.org/web/20150330233109/http://sandiego.indymedia.org/en/2004/09/105692.shtml
 19. http://grayling.minationalguard.com/
 20. http://www.popularmechanics.com/military/a12805/4312850/
 21. https://www.youtube.com/watch?v=0P-hvPJPTi4
 22. https://web.archive.org/web/20100202162533/http://www.splcenter.org/intel/intelreport/article.jsp?pid=367
 23. http://www.popularmechanics.com/military/a12805/4312850/
 24. http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1062
 25. http://www.wnd.com/2009/08/106304/
 26. http://isthatafemacamp.blogspot.ca/
 27. http://www.snopes.com/politics/conspiracy/femacoffins.asp
 28. https://www.youtube.com/watch?v=xb3jH4PGxn0
 29. http://web.archive.org/web/20120521010322/http://www.morgancountycitizen.com/?q=node/7524
 30. http://www.vantageproducts.com/standard.html
 31. http://www.popularmechanics.com/military/a12805/4312850/
 32. https://www.google.com/maps?q=33.5657680,+-83.4848390&ie=UTF8&ll=33.565393,-83.484936&spn=0.008752,0.010278&hnear=0x88f686e98a412b2d:0xb839c6d85852efa2,%2B33%C2%B0+33%27+49.85%22,+-83%C2%B0+29%27+2.83%22&gl=us&t=h&z=17
 33. http://www.snopes.com/politics/conspiracy/femacoffins.asp
 34. http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/con_camps_fema.htm
 35. http://www.imdb.com/title/tt0120902/
 36. http://www.archives.gov/federal-register/executive-orders/1962.html
 37. http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12656.html
 38. http://www.popularmechanics.com/military/a12805/4312850/
 39. http://rationalwiki.org/w/index.php?title=FEMA_concentration_camps&diff=1223189&oldid=1221350
 40. https://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr645/text
 41. http://rationalwiki.org/wiki/FEMA_concentration_camps
 42. http://rationalwiki.org/wiki/FEMA_concentration_camps
 43. http://rationalwiki.org/wiki/FEMA_concentration_camps
Advertisement