Wikia


George Washington

George Washington.

George Washington
(Britse kolonie van Virginia, 22 februari 1732 - Virginia, 14 december 1799) was de eerste President van de Verenigde Staten. Hij trad aan op 30 april 1789 en werd in maart 1797 opgevolgd door John Adams. Hij was een president die onafhankelijk was van eender welke politieke partij.

LevensloopEdit

George Washington was geboren op 22 februari 1732 in de Britse kolonie Virginia, als het oudste kind van Augustine Washington en Mary Ball. In 1751 reisde hij met zijn broer, Lawrence Washington, naar Barbados, in de hoop dat het klimaat daar ten goede zou komen van de gezondheid van Lawrence die leed aan tuberculose. De gezondheid van Lawrence werd er echter niet beter op, en in 1752 overleed hij alsnog, waarna George Washington zijn landgoed Mount Vernon erfde. In 1753 werd hij eveneens aangesteld door Robert Dinwiddie, de luitenant-generaal van Virginia, als gouverneur van één van de vier district-adjudanten die voorheen hadden behoord tot Lawrence als adjudant-generaal. 

Koloniale tijdEdit

Washington trad voor het eerst op de voorgrond in 1753, kort voor de aanvang van de Franse en Indiaanse Oorlog. Dit was een onderdeel van de koloniale oorlogen die werden uitgevochten tussen de Fransen en de Britten in Noord-Amerika. Aangezien de Franse kolonisten met veel minder waren dan de Britten, besloten zij zich te verenigen met de lokale Indianenstammen. Washington kreeg de opdracht van Robert Dinwiddie, de luitenant-generaal van Virginia, om een brief te leveren aan de Fransen, waarin hen gevraagd werd de Ohiovallei te verlaten. Tijdens deze missie leerde hij verschillende stamhoofden van de Iroquois-Indianen kennen, inclusief Tanacharison met wie hij later bevriend werd. De Fransen weigerden de Ohiovallei te verlaten en begonnen er met de bouw van Fort Duquesne. Hierop leidde Washington met zijn militie de Fransen in een hinderlaag, in wat de Slag bij Jumonville Glen zou worden op 28 mei 1754. Dit was een eerste militaire overwinning voor Washington, en luidde eveneens het begin van de Franse en Indiaanse Oorlog in.

Op 3 juli 1754 gingen de Fransen over tot vergelding en behaalden ze een overwinning in de Slag bij Fort Necessity[1], al stonden ze Washington en zijn troepen wel toe zich ongehinderd terug te trekken. In 1755 begeleidde hij generaal Edward Braddock in een nieuwe militaire expeditie tegen de Fransen, maar Washington werd onderweg ziek. Wanneer de generaal een dodelijke verwonding had opgelopen en de Britten zich in chaos terugtrokken, slaagde Washington er ondanks zijn gezondheidstoestand toch in om de troepen terug te organiseren om zo een gecontroleerde aftocht te bekomen. 1758 nam hij deel aan de Forbes Expedition, wat eindigde in een Britse overwinning al had Washington zelf niet veel militaire actie gezien[2]. In december 1758 nam hij ontslag uit het Britse leger, waarna hij terugkeerde naar een gewoon burgerleven en zich meer op de politiek begon te richten.

Amerikaanse RevolutieEdit

In 1765 sprak Washington zich uit tegen de nieuwe belastingen die Groot-Brittannië had opgelegd aan de kolonies. In 1774 nam hij deel aan de Eerste Conventie van Virginia, waar hij werd geselecteerd als afgevaardigde voor het Eerste Continentale Congres[3]. Dit congres was een conventie die werd georganiseerd als een reactie op de sterke inperking van vrijheden van de kolonies door de Britse regering, na de opstand van de Boston Tea Party op 16 december 1773. Het kwam voor het eerst tot een militair conflict tussen de Britse troepen en de rebellen in de Slag van Lexington en Concord op 19 april 1775. In Lexington behaalden de Britten een overwinning, maar bij de Concord-rivier werden ze verslagen door de rebellen. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was begonnen.

In mei 1775 werd het Eerste Continentale Congres formeel ontbonden (hun laatste vergadering vond plaats in oktober 1774), maar kort nadien werd het Tweede Continentale Congres opgericht. Washington, die ook hier opnieuw afgevaardigde was, verscheen in een militair uniform waarmee hij duidelijk maakte bereid te zijn om ten oorlog te trekken. Op 14 juni 1775 richtte het congres het Continentale Leger op, en Washington werd aangeduid als diens generaal en opperbevelhebber[4][5]. Kort voordien hadden de rebellen de Slag om Bunker Hill verloren bij Charlestown in Massachusetts, al was dit slechts een pyrrusoverwinning voor de Britten en konden ze het beleg van de stad niet doorbreken. Washington begaf zich naar Boston, waar de rebellen de stad reeds sinds april 1775 belegerden, om er het bevel over de koloniale milities op te nemen en het Continentale Leger op te richten. De belegering kwam pas in maart 1776 ten einde wanneer de Britten gedwongen waren de stad te evacueren[6]

Na de inname van Boston besloot Washington om met zijn continentale leger op te trekken naar New York City, om de stad te kunnen verdedigen tegen de oprukkende Britten. Inmiddels keurde het Tweede Continentale Congres de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring goed op 4 juli 1776. Deze werd geratificeerd door twaalf van de dertien kolonies, en op 9 juli sloot ook New York zich aan[7]. In augustus 1776 begonnen de Britten hun militaire campagne om New York te heroveren, en op 27 augustus vond de Slag bij Long Island plaats waarbij Washington's troepen verslagen werden[8]. Wanneer de Britse troepen hem belegerden, wist hij 's nachts ongemerkt met zijn leger te ontsnappen over de East River. Vervolgens rukten de Britten verder op en konden ze Fort Washington op Manhatten innemen. Naar het einde van het jaar 1776 toe zag de toekomst er niet goed uit voor het continentale leger, maar op 25 december wist Washington toch een overwinning te behalen in de Slag bij Trenton, gevolgd door een tweede overwinning op 3 januari in de Slag bij Princeton. Dit gaf de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijders nieuwe moed, en hun doel vond eveneens steeds meer bijval.

In augustus 1777 rukten de Britten op naar Philiadelphia, waar op dat moment de revolutionaire regering gevestigd was. Washington plaatste zijn leger voor de stad om het te beschermen tegen de Britten, maar werd verslagen in de Slag bij Brandywine op 11 september 1777[9]. Het Congres evacueerde uit Philadelphia kort voordat de Britten ongehinderd de stad betraden. Op 4 oktober viel Washington de Britten aan in de Slag bij Germantown, maar leed er een nederlaag. Ondanks dit alles bleef het Continentale Congres haar werk doen, en op 15 november 1777 werden de Artikelen van Confederatie geratificeerd waardoor er voor het eerst een wettelijke regeling in voege ging bedoeld om de Verenigde Staten te besturen. Inmiddels had een tweede leger van de onafhankelijkheidsstrijders, onder leiding van generaal John Burgoyne, een militaire campagne uitgevoerd in het noorden. Burgoyne verloor echter de Slag bij Saratoga in oktober 1777, en werd door de Britten gedwongen tot overgave. Wanneer de Fransen dit nieuws vernamen, besloten ze in februari 1778 om openlijk de Amerikanen te steunen door de oorlog te vervoegen aan hun zijde.

Door het verbond met Frankrijk kreeg de oorlog al gauw een internationaal karakter, wat het tij keerde in het voordeel van het continentale leger. In juni 1778 verlieten de Britse troepen Philadelphia en trokken ze zich terug naar New York[10]. Op 28 juni vocht Washington tegen de Britten in de Slag bij Monmouth, maar die eindigde onbeslist voor beide partijen[11]. Inmiddels voerden de Fransen oorlog tegen de Britten op zee. In 1780 sloot eveneens Spanje zich aan als bondgenoot van Frankrijk en Amerika, met als feitelijk doel de herovering van Gibraltar en Minorca van de Britten. De oorlog breidde zich verder uit naar de Caraïben, en zelfs naar India waar de Britse kolonies werden aangevallen door de Fransen. De Republiek der Nederlanden was officieel neutraal gebleven, maar dreef wel handel in wapens en munitie met de Amerikanen. Dit gaf aanleiding tot de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog die vier jaar later zou uitdraaien op een Britse overwinning.

In oktober 1781 vond de Slag bij Yorktown plaats, die eindigde in een beslissende Amerikaanse overwinning en die eveneens een einde maakte aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog[12]. Door deze nederlaag had de Britse koning de steun van zijn parlement verloren, waardoor grootscheepse acties niet langer mogelijk waren in Noord-Amerika. Het zou echter duren tot 1783 voordat de oorlog officieel ten einde kwam met het Verdrag van Parijs[13]. Eenmaal de oorlog eindelijk was afgelopen, besloot Washington om ontslag te nemen als bevelhebber van het leger en zich terug te trekken naar zijn boerderij. Naar verluidt vroeg koning George aan Benjamin West, zijn Amerikaanse schilder, wat Washington nu wou doen nadat hij de onafhankelijkheid had gewonnen. West antwoordde dat Washington van plan was terug te keren naar zijn boerderij, waarop de koning zei: "als hij dat doet, is hij de beste man ter wereld"[14].

Inmiddels waren de Artikelen van Confederatie pas echt door het Tweede Continentale Congres geratificeerd wanneer ook Maryland deze had goedgekeurd. Hierdoor kwam het Continentale Congres ten einde, en werd het meteen opgevolgd door het Congres van de Confederatie. Al gauw zou blijken dat de Artikelen van Confederatie veel tekortkomingen hadden, waardoor het besturen van de nieuw gevormde Verenigde Staten op bepaalde vlakken erg moeilijk of zelfs onmogelijk werd. Op het voorstel van James Madison werd in 1786 een conventie georganiseerd om dit probleem onder handen te nemen, maar de opkomst was slechts beperkt. Wel zorgde deze conventie ervoor dat er een tweede conventie zou worden georganiseerd, met name de Philadelphia Conventie in mei 1787, waar wel alle staten op vertegenwoordigd waren. Washington nam, doch met tegenzin, deel aan de conventie als een afgevaardigde van Virginia.

Het was aldus in de conventie van Philadelphia dat er uiteindelijk een akkoord kon worden gesloten over het ontwerp van een grondwet dat van de Verenigde Staten een "natie" zou maken. Er was echter veel bezwaar tegen de voorgestelde grondwet, omdat die geen Bill of Rights bevatte. Madison beloofde er werk van te zullen maken om die later aan de grondwet te laten toevoegen als een amendement, waardoor uiteindelijk toch een meerderheid voor de ratificatie stemde. In 1787 ratificeerden Delaware, Pennsylvania en New Jersey de grondwet as respectievelijk eerste, tweede en derde staat van de unie[15][16], gevolgd in 1788 door Georgia (4de staat), Connecticut (5de staat), Massachusetts (6de staat), Maryland (7de staat), South Carolina (8ste staat), New Hampshire (9de staat), Virginia (10de staat) en New York (11de staat)[17]. In 1789 en 1790 volgden respectievelijk North Carolina en Rhode Island als 12de en 13de staat, waardoor alle dertien kolonies waren opgenomen in de unie[18].

PresidentschapEdit

In 1789 werd Washington door het kiescollege unaniem verkozen als eerste president van de Verenigde Staten, en tot op heden is er nog geen enkele andere Amerikaanse president unaniem verkozen geweest. John Adams, die bijgevolg op de tweede plaats kwam te staan, werd vervolgens geselecteerd als eerste vicepresident. Het was vastgesteld dat de presidentiële termijn zou aanvangen op 4 maart, nadat het Confederale Congres had besloten dat op die datum de nieuwe regering haar bestuur zou aanvangen. Hoewel op die datum een eerste sessie van het nieuwe Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en Senaat plaats vond, werd het benodigde aanwezigheidsquorum niet behaald. Het benodigde quorum werd pas gehaald op 1 april 1789 door het Huis van Afgevaardigden, en op 6 april door de Senaat. Het was vervolgens op 6 april dat ze gezamenlijk bijeen kwamen in het Congres, en dat de electorale stemmen werden geteld. Washington vernam op 14 april het nieuws dat hij was verkozen tot eerste president. Hierdoor vond de eedaflegging pas plaats op 30 april, al was Adams reeds op 21 april ingezworen als vicepresident.

Washington was zich er goed van bewust dat al zijn daden als eerste president zouden worden beschouwd als precedent naar de toekomstige presidenten toe. Wanneer het Congres besloot om hem het riante jaarsalaris van $25.000 USD ($340.000 USD in huidige valutawaarde) toe te kennen, wou Washington aanvankelijk elke vorm van vergoeding weigeren. Uiteindelijk besloot hij dit toch te aanvaarden, opdat hij geen precedent zou zetten waardoor toekomstige presidenten enkel konden bestaan uit rijke mensen die zich de ambt kosteloos konden veroorloven. Verder hield hij de "pracht en praal" van de presidentiële ambt nauw in de gaten, om te voorkomen dat dit een kopie van de Europse koninklijke hoven zou worden. Ook verkoos hij de eenvoudige titel "Mr. President" boven de meer majestueuze titels die het Congres had voorgesteld. Washington was geen lid van eender welke politieke partij, en hoopte dat er ook geen politieke partijen zouden worden gevormd omdat hij vreesde dat dit de republikeinse politiek zou ondermijnen. Niettemin ontstond al gauw de Federalistische Partij onder Alexander Hamilton, de Minister van Financiën, en vervolgens de Democratisch-Republikeinse Partij onder Thomas Jefferson, de Minister van Buitenlandse Zaken.

Washington was de enige Amerikaanse president die niet zetelde in het Witte Huis, aangezien dit toen nog niet gebouwd was. Tot in 1790 was New York de hoofdstad van de VS, en vervolgens Philadelphia. De keuze was aan Washington om te bepalen waar de nieuwe ambtswoning zou moeten komen, en bijgevolg waar het aparte district zou worden gevormd dat geen deel zou uitmaken van de staten. De keuze viel uiteindelijk bij een gebied aan de Potomac-rivier, wat vervolgens werd afgestaan door Virginia en Maryland. Dit gebied werd in 1791 het Territorium van Columba genoemd, en de daarin gelegen hoofdstad kreeg de naam Washington. In 1792 werd de hoeksteen voor het Witte Huis gelegd, wat pas in 1800 zou worden voltooid en dus voor het eerst werd bewoond door president John Adams aan het einde van zijn ambtstermijn.

De verhuis van de federale regering naar de nieuwe hoofdstad betekende eveneens dat het Territorium van Columbia werd omgedoopt tot het District van Columbia in 1800 (een jaar na het overlijden van Washington), waardoor de huidige naam van "Washington DC" is ontstaan (en veelal wordt gebruikt om het te onderscheiden van de aparte staat Washington). In 1791 trad Vermont toe tot de unie als 14de staat, de eerste staat die deel werd van de VS na de oorspronkelijke dertien staten die gevormd waren uit de Britse kolonies[19]. De twee Britse kolonies die de grondwet pas tijdens Washington's presidentschap hebben geratificeerd zijn North Carolina (1789) en Rhode Island (1790).

In 1792 werd Washington opnieuw unaniem verkozen voor een tweede presidentstermijn. Ook in zijn tweede termijn zetelde hij als onafhankelijke, al waren zijn politieke voorkeuren het meest vergelijkbare met die van de Federalistische Partij van Hamilton. Hierdoor kwam Washington in conflict met Jefferson, die een tegenstander was van de federalistische agenda. Tevens was Washington een voorstander van goede relaties met de Britten en niet met zijn voormalige Franse bondgenoten, omdat hij gekant was tegen de wreedheden die tijdens de Franse Revolutie waren gepleegd. Wanneer Frankrijk en Groot-Brittannië in 1793 in oorlog waren met elkaar, deed Washington er dan ook alles aan om een neutrale positie van de Verenigde Staten te behouden. Jefferson daarentegen zag geen graten in die wreedheden en bleef Frankrijk steunen, zelfs in diens periode van de zogenaamde "Terreur". Het gevolg van de conflicterende standpunten was dat Jefferson op 31 december 1793 opstapte als Minister van Buitenlandse Zaken. Washington heeft hem dit nooit vergeven, en de twee zouden nadien nooit meer met elkaar praten. 

In 1794 werd de Jay Treaty gesloten tussen de VS en de Britten, die de handel tussen de twee landen weer normaliseerde en een terugtrekking van de laatste Britse troepen uit de VS. Jefferson was een fel tegenstander van dit verdrag, uit vrees voor een te grote Britse invloed op de Amerikaanse politiek en de teloorgang van de republikeinse normen. Deze conflicterende standpunten over de Amerikaanse relaties met de Britten resulteerde in een afscheuring van de Federalistische Partij, en de oprichting van de Democratisch-Republikeinse Partij van Jefferson. Niettemin werd het verdrag geratificeerd door de Amerikaanse Senaat op 24 juni 1795, en vervolgens door de Britse regering, waarna het op 29 februari 1796 in voege ging. Het duurtijd van het verdrag was 10 jaar, en zorgde gedurende die periode voor goede relaties tussen de twee naties. Nadat Jefferson aantrad als president, werd het verdrag niet vernieuwd, wat uiteindelijk zou leiden tot de zinloze Oorlog van 1812. 

In 1796 besloot Washington zich niet opnieuw kandidaat te stellen voor een derde presidentstermijn. Hierdoor zette hij de ongeschreven precedent dat Amerikaanse presidenten niet meer dan twee termijnen zouden zetelen. Deze traditie hield aan tot in 1940, wanneer Franklin D. Roosevelt zich verkiesbaar stelde voor een derde termijn en tevens verkozen geraakte. In 1944 stelde hij zich kandidaat voor een vierde termijn, werd opnieuw verkozen, maar overleed kort na zijn aantreden. In 1951 werd het 22ste Amendement aangenomen, waardoor presidenten voortaan bij wet enkel nog maar een maximum van twee termijnen mogen zetelen. Roosevelt was echter niet de eerste die een derde termijn had geambieerd, eerder hadden Ulysses GrantGrover Cleveland, Theodore Roosevelt en Woodrow Wilson ook al een gooi naar een derde termijn gewaagd, maar zij raakten uiteindelijk niet verkozen. Tijdens zijn afscheidsrede sprak Washington het advies uit om geen systeem van politieke partijen te ontwikkelen, om niet te moeien met buitenlandse zaken of Europese oorlogen, en om geen permanente bondgenootschappen aan te gaan met andere landen[20]. Dit advies werd echter steevast volledig genegeerd door de toekomstige Amerikanen.

Na het einde van zijn ambtstermijn keerde Washington terug naar zijn boerderij en plantages. In 1798 vroeg president Adams hem om opnieuw het bevel op zich te nemen over het leger in de Quasi-Oorlog met Frankrijk. Washington aanvaarde deze aanstelling, maar zijn betrokkenheid bleef beperkt aangezien hij het grootste gedeelte van het leiderschap delegeerde naar anderen toe. In december 1799 ging Washington's gezondheid er snel op achteruit, en liet hij zich behandelen d.m.v. het pseudowetenschappelijke bloedlaten. Hierdoor werd hij nog meer verzwakt, en uiteindelijk overleed Washington op 14 december 1799[21]. Wanneer dit nieuws Frankrijk bereikte, kondigde Napoleon Bonaparte een periode van 10 dagen rouw aan. De begrafenis van Washington vond plaats op 18 december 1799. Hij werd vereeuwigd, samen met Thomas Jefferson, Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt, op Mount Rushmore in South Dakota[22].

Urban legendsEdit

De kersenboomEdit

De meest bekende urban legend over George Washington, die hem zelfs bijna tot een god weet te verheven, is dat hij niet in staat geweest zou zijn om te liegen. De meest gebruikte zin die in zijn mond wordt gelegd is: "I cannot tell a lie" (ik kan geen leugen vertellen). Die urban legend is afkomstig van het verhaal van de kersenboom: als zesjarig kind zou Washington de favoriete kersenboom van zijn vader omgehakt hebben. Wanneer zijn vader hem hierop aansprak, gaf hij dit toe en zei hij: "I can't tell a lie, pa, you know I can't tell a lie". Het verhaal is afkomstig van de biografie The Life of Washington, die Parson Weems publiceerde in 1800 (een jaar na Washington's overlijden), al verscheen deze anekdote pas in de vijfde druk in 1806[23].

Het boek staat echter vol met onjuiste historische informatie[24]. Ook het verhaal van de kersenboom was naar alle waarschijnlijkheid slechts een verzinsel om Washington's persoonlijkheid op een positieve manier in de verf te zetten. De auteur zou de anekdote immers hebben van een (anonieme) buurman die Washington tijdens zijn jonge jaren zou gekend hebben, waardoor het hele verhaal weinig geloofwaardigheid kan worden verleend[25][26]. Latere versies van het verhaal vertellen hoe deze anekdote in de jaren 1830 werd verteld door Joice Heth, een oude slavin die Washington zou hebben opgevoed - waardoor ze in feite maar liefst 161 jaar oud zou moeten geworden zijn[27]

Koning van AmerikaEdit

Volgens sommige urban legends zou Washington zo populair geweest zijn na zijn overwinning in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, dat men hem zou hebben gevraagd koning te worden van het nieuwe onafhankelijke Amerika. Washington zou dit aanbod hebben afgeslagen, en geopteerd hebben voor een presidentschap[28]. Dat is allemaal natuurlijk bijzonder onwaarschijnlijk, en er is dan ook geen enkel bewijs dat dit echt gebeurd zou zijn[29]. De onafhankelijke Amerikanen waren op dat moment zodanig wantrouwig tegenover de monarchie, waar ze zich tenslotte van hadden afgescheiden, dat dit idee nooit bij hen zou zijn opgekomen. Meer nog, ze waren zelfs zodanig wantrouwig tegenover een centrale regering - ook als die democratisch verkozen werd - dat het Confederale Congres amper bevoegdheden had gekregen van de staten, en zelfs die bevoegdheden niet naar behoren kon uitvoeren. Op dat moment was er dan ook geen sprake van een "natie" maar van dertien onafhankelijke staten die een soort samenwerkingsakkoord gesloten hadden. Pas in 1788 werd een grondwet opgesteld voor de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika als effectieve natie. 

Een andere versie van deze urban legend vertelt dat Washington de kroon zou geweigerd hebben, omdat hij geen directe troonopvolger had (hij heeft nooit zelf kinderen gehad). Vervolgens zou, op Washington's verzoek, de kroon aangeboden geweest zijn aan Karel Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie, of The Young Pretender). Hij was de Britse troonpretender nadat zijn katholieke grootvader, Jacobus II van Engeland, was afgezet ten voordele van de protestantse tak van de koninklijke familie. Een delegatie van Amerikanen zou hem bezocht hebben in zijn ballingschapsresidentie in Florence, Italië, en hem het koningsschap van Amerika hebben aangeboden. Ook hij weigerde, omwille van zijn gevorderde leeftijd en een gebrek aan legitieme kinderen, waarna Washington besloten zou hebben om te opteren voor een republiek in plaats van een monarchistisch staatsbestel[30]. Het is eveneens bijzonder onwaarschijnlijk dat dit alles ooit echt gebeurd zou zijn.

Andere urban legendsEdit

Washington zou een zilveren dollarmunt over de Potomac-rivier gegooid hebben[31].

HoaxesEdit

De eerste president van de Verenigde Staten?Edit

Sommige kettingbrief-hoaxes willen je doen geloven dat Washington in feite helemaal niet de eerste president van de Verenigde Staten was, maar reeds de achtste. Er zouden aldus zeven presidenten voor hem geweest zijn, te beginnen met John Hanson als eerste. De Verenigde Staten zouden immers ontstaan zijn in 1781 na de ratificatie van de Artikelen van Confederatie, terwijl Washington pas in 1789 aantrad als president. Gedurende die acht jaar zouden er opeenvolgend volgende presidenten geweest zijn:

 • John Hanson (1781 - 1782)
 • Elias Boudinot (1783)
 • Thomas Mifflin (1784)
 • Richard Henry Lee (1785)
 • Nathan Gorman (1786)
 • Arthur St. Clair (1787)
 • Cyrus Griffin (1788)

Dit is echter een hoax, omdat bovenvernoemden nooit een functie hebben uitgeoefend in de hoedanigheid van een president van de Verenigde Staten, of met andere woorden als staatshoofd of hoofd van een natie. John Hanson was zelfs al overleden toen de effectieve Verenigde Staten waren opgericht[32].  Reeds vroeg tijdens de Amerikaanse Revolutie begrepen de dertien kolonies dat ze zich dienden te verenigen indien ze hun onafhankelijkheid wilden verwerven en de oorlog wilden winnen. Om die reden besloten ze de Artikelen van Confederatie op te stellen, waarbij ze een permanente unie met elkaar zouden aangaan. Deze artikelen dienden vervolgens door elke staat (of voormalige kolonie) te worden geratificeerd, wat pas in 1781 werd voltooid. Deze documenten maakten wel vermelding van de term "Verenigde Staten van Amerika", maar waren nooit bedoeld om één land of natie te vormen met de dertien staten. Men vreesde immers dat een centrale regering teveel macht zou hebben.

Het Congres van de Federatie werd opgericht, bedoeld om een aantal gemeenschappelijke zaken te behandelen, zoals buitenlands beleid, het Indianenbeleid, het oorlogsbeleid, het sluiten van vrede, en onderhandelen bij grensgeschillen. Dit Congres kon echter geen belastingen heffen om inkomsten te verwerven voor al deze verantwoordelijkheden die financiering nodig hadden. Hierdoor kon het Confederaal Congres bijvoorbeeld ook geen leger creëren om de staten te verdedigen in geval van oorlog, of zelfs de individuele staten nog maar verplichten om de doorgevoerde wetten na te leven. Kortom, de bevoegdheden van het Congres waren erg beperkt en zelfs die konden niet naar behoren worden uitgevoerd omwille van een gebrek aan (financiële) middelen. 

Het Confederale Congres was geen vertegenwoordigingsorgaan van een effectieve natie, maar eerder een alliantie tussen verschillende onafhankelijke staten - zoals dit ook vermeld staat in de Artikelen van Confederatie. Het is min of meer vergelijkbaar met de NATO, een alliantie tussen noordatlantische landen die met elkaar samenwerken maar niettemin toch onafhankelijk blijven van elkaar - waardoor de NATO dus niet als een land of natie op zich kan worden beschouwd, noch diens voorzitter als een president of staatshoofd. Ook John Hanson en zijn opvolgers waren als dusdanig geen "president", en al zeker niet van de Verenigde Staten in de zin van een "natie". Zij waren eerder een voorzitter van het Confederale Congres (een functie die huidige Amerikaanse presidenten niet tegelijk kunnen opnemen), hadden geen kabinet en stonden dus niet aan het hoofd van een effectieve nationale regering. 

Al gauw merkte men dat het systeem van het Confederale Congres, op basis van de Artikelen van Confederatie, niet werkbaar waren en dat er naar een andere oplossing moest worden gezocht. Dit leidde tot de uitwerking van de Amerikaanse Grondwet in 1788, waardoor de Verenigde Staten officieel en effectief voor het eerst werden opgericht als zijnde een "natie" op zich. Het nieuwe Amerikaanse Congres kreeg heel wat meer bevoegdheden, en de grondwet voorzag een effectieve president als staatshoofd, die op zijn beurt een kabinet en bepaalde bevoegdheden toegewezen kreeg. Na ratificatie van negen staten (of voormalige kolonies), de minimum om de grondwet in voege te laten treden, kon een verkiezing voor de eerste president worden georganiseerd. Het kiescollege koos unaniem voor George Washington, die in 1789 dus wel degelijk aantrad als eerste president - en aldus staatshoofd - van de Verenigde Staten. 

Andere hoaxesEdit

 • Washington zei dat vrije mensen nood hebben aan wapens en munitie om hun onafhankelijkheid te verzekeren[33] - en andere nepcitaten[34].
 • Washington zei dat hij in Valley Forge een visie had van een engel die een de toekomst van Amerika voorspelde[35]
 • Washington zei dat Joden een gevaarlijke plaag waren en zouden moeten worden opgejaagd als de pest[36].
 • Een kok probeerde Washington te vergiftigen met tomaten[37].
 • Washington rookte cannabis[38].
 • Washington had houten tanden[39].
 • Washington droeg een pruik[40].
 • Washington heeft de "Rules of Civility" geschreven[41].
 • Washington zou zou twee kinderen gehad hebben[42], terwijl hij zelf helemaal geen kinderen had en er dus geen directe afstammelingen van Washington bestaan.
 • Washington zou slechts één zus gehad hebben, terwijl hij er twee had, maar één van hen was na 18 maanden reeds overleden. Bovendien had hij nog een halfzus, maar die overleed wanneer Washington zelf amper 3 jaar was[43].

ComplottheorieënEdit

 • Volgens zijn politieke tegenstanders uit zijn eigen tijd zou Jefferson een buitenechtelijk kind en de zoon geweest zijn van Washington[44].
 • Washington was homoseksueel, want je kan niet bewijzen dat het niet waar is[45]!
 • Washington zou niet geboren zijn in Amerika maar wel in Engeland[46]. Dit is blijkbaar dus de allereerste birther-beweging, meer dan twee eeuwen voordat Obama president werd. De complottheorie houdt natuurlijk geen steek, aangezien het in de tijd van Washington vanzelfsprekend nog niet verplicht was om als Amerikaans burger geboren te zijn voordat je in aanmerking kon komen voor het presidentschap.
 • Washington werd vermoord door vrijmetselaars, die hem deden doodbloeden omdat hij van plan was hun geheimen bloot te leggen[47].
 • Washington zou gewaarschuwd hebben voor de Illuminati[48]. In werkelijkheid verwees hij naar de historische Illuminati in Duitsland, die niets te maken heeft met de latere complottheorieën of de fictieve New World Order. Het zou ook geen steek houden, aangezien complotdenkers beweren dat tal van latere presidenten, inclusief John Adams die eerst Washington's vicepresident was, dan weer wel lid zouden geweest zijn van de Illuminati. Tegelijk geloven complotdenkers dat Washington zelf ook lid was van de Illuminati[49]. En het kan nóg gekker: Adam Weishaupt, de oprichter van de Beierse Illuminati, zou Washington vermoord hebben en zijn plaats hebben ingenomen als president[50]
 • Volgens de ufologie heeft Washington een UFO gezien, en zelfs een ontmoeting gehad met aliens die hem zouden geholpen hebben de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog te winnen. Hij zou geloofd hebben dat de aliens een Indianenstam waren en zou hen "greenskins" (groenhuiden) genoemd hebben[51][52].
Georgewashington-ufo

De streepjes op dat schilderij zijn vanzelfsprekend onweerlegbaar bewijs van een UFO boven Washington's hoofd.

Zie ookEdit

Bronnen Edit

Referenties Edit

 1. http://www.nps.gov/fone/prelude.htm
 2. http://www.mountvernon.org/digital-encyclopedia/article/forbes-expedition/
 3. http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/hlaw:@field(DOCID+@lit(jc0019)):
 4. http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/hlaw:@field(DOCID+@lit(jc00238)):
 5. http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/hlaw:@field(DOCID+@lit(jc00240)):
 6. http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101065267948;view=1up;seq=336
 7. http://www.digitalhistory.uh.edu/active_learning/explorations/revolution/revolution_declaringindependence.cfm
 8. http://www.generalatomic.com/AmericanHistory/battle_of_long_island.html
 9. http://www.generalatomic.com/AmericanHistory/battle_of_brandywine.html
 10. http://www.history.com/this-day-in-history/british-abandon-philadelphia
 11. http://www.sonofthesouth.net/revolutionary-war/battles/battle-monmouth.htm
 12. http://www.nps.gov/york/index.htm
 13. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=6
 14. http://www.cato.org/publications/commentary/man-who-would-not-be-king
 15. http://www.phmc.state.pa.us/portal/communities/pa-history/1776-1861.html
 16. http://www.nj.gov/state/archives/doc1787conventionminutes.html
 17. http://memory.loc.gov/ammem/today/jan09.html
 18. http://memory.loc.gov/ammem/today/nov21.html
 19. https://vermonthistory.org/explorer/vermont-stories/becoming-a-state/the-14th-state
 20. http://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp
 21. https://web.archive.org/web/20060706110348/http://gwpapers.virginia.edu/project/exhibit/mourning/lear.html
 22. http://www.nps.gov/moru/index.htm
 23. http://www.mountvernon.org/digital-encyclopedia/article/cherry-tree-myth/
 24. http://www.cracked.com/article_16101_the-5-most-ridiculous-lies-you-were-taught-in-history-class_p2.html
 25. http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/09/george-washington-never-chopped-down-a-cherry-tree/
 26. http://gwpapers.virginia.edu/history/faq/washington/
 27. http://www.mountvernon.org/digital-encyclopedia/article/cherry-tree-myth/#_edn1
 28. http://www.today.com/id/28696126/ns/today-today_news/t/was-washington-man-who-wouldnt-be-king/#.Vuf7FuLhDIU
 29. https://msuweb.montclair.edu/~furrg/gbi/docs/kingmyth.html
 30. http://www.reversespins.com/thecrown.html
 31. http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/09/george-washington-never-chopped-down-a-cherry-tree/
 32. http://www.snopes.com/history/american/hanson.asp
 33. http://www.snopes.com/george-washington-gun-quote/
 34. http://www.thefederalistpapers.org/founders/washington/top-5-fake-george-washington-quotes
 35. http://www.snopes.com/history/american/vision.asp
 36. http://www.snopes.com/quotes/washington/enemies.asp
 37. http://www.snopes.com/food/tainted/tomato.asp
 38. http://www.straightdope.com/columns/read/2912/did-george-washington-and-thomas-jefferson-grow-marijuana
 39. http://gwpapers.virginia.edu/history/faq/washington/
 40. http://gwpapers.virginia.edu/history/faq/washington/
 41. http://gwpapers.virginia.edu/history/faq/washington/
 42. http://kenmore.org/education/kidstuff/legends.html
 43. http://kenmore.org/education/kidstuff/legends.html
 44. http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/ConspiracyTheories/ZeroToG
 45. http://www.huffingtonpost.com/thomas-a-foster/was-george-washington-gay-consider-the-evidence_b_7071948.html
 46. http://www.obamaconspiracy.org/2011/05/was-george-washington-really-born-in-america/
 47. http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/masons_kill_washington.htm
 48. http://consciouslifenews.com/library-congress-confirms-george-washington-aware-nefarious-illuminati/1122149/
 49. http://www.libertyreborn.com/2011/01/16/george-washington-a-member-of-the-illuminati/
 50. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_0a.htm
 51. http://beforeitsnews.com/paranormal/2014/04/george-washington-called-aliens-greenskins-who-helped-win-the-revolutionary-war-2466746.html
 52. http://thechurchofufology.blogspot.com/2009/01/george-washington-and-greenies.html
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.