Hoax wiki
Advertisement

De Grootzegel van de Verenigde Staten wordt vaak aangevoerd als Illuminati logo, hoewel het helemaal niets met de historische Illuminati te maken heeft.

De Illuminati (meervoud van het Latijns illuminatus of verlichte) was een geheime genootschap van aliens vrijzinnigen en vrijmetselaars die een negental jaar heeft bestaan aan het einde van de 18de eeuw. Volgens complotdenkers zou deze orde echter nooit hebben opgehouden te bestaan, maar behoren tot één der machtigste organisaties ter wereld en al jarenlang plotten om de New World Order op te richten.

Oorsprong

Op 1 mei 1776 richtte Adam Weishaupt de Orde van de Illuminati op in Beieren, Duitsland[1]. Deze orde had aanvankelijk vijf leden, bestaande uit vrijzinnigen die vaak afkomstig waren uit de Vrijmetselarij[2]. De leden moesten geheimhouding en gehoorzaamheid zweren, en werden opgedeeld in drie klassen, die elk ook nog eens waren onderverdeeld in graden vergelijkbaar zoals bij de Vrijmetselarij. Het doel van de orde was om verandering te brengen in genderongelijkheid, bijgeloof en vooroordelen, alsook het machtsmisbruik van de staat en de dominante positie die de Rooms-katholieke kerk daarin had. Het ledenaantal zou al snel groeien, en zelfs prominente intellectuelen en progressieve politici maakten er deel van uit. De Illuminati zou in totaal zo'n 2500 leden geteld hebben, voor het grootste deel in Duitsland zelf en in kleinere mate ook verspreid over verschillende Europese landen. 

Bij het aantreden van Karel Theodoor als keurvorst van Beieren in 1777, werden alle geheime genootschappen verboden. Hij had immers schrik dat geheime genootschappen van plan waren om de monarchie en haar Rooms-katholieke staatsreligie omver te werpen (en zijn angst was niet geheel onterecht). Voor de Illuminati kwam de genadeslag op 2 maart, 1785, wanneer Weishaupt moest vluchten. De documenten werden in de twee daarop volgende jaren in beslag genomen en uiteindelijk door de regering gepubliceerd in 1787, waarna de Orde van de Illuminati is opgehouden met te bestaan. 

Een tiental jaar later, in de laatste jaren van de 18de eeuw, werden enkele boeken gepubliceerd, waaronder Memoirs Illustrating the History of Jacobinism van Augustin Barruel en Proofs of a Conspiracy van John Robison, waarin de theorie werd verspreid dat de Illuminati nog steeds bestond en deel uitmaakte van een internationaal complot dat ook verantwoordelijk zou zijn voor de Franse Revolutie. De boeken waren erg populair, ook in de Verenigde Staten, en werden in voorkomend geval gebruikt door anti-Vrijmetselarijbewegingen. Er is echter geen enkel bewijs dat de theorie van het voortbestaan van de Illuminati kan aantonen, en in het eerste decennium van de 19de eeuw stierf de hype stilaan uit.

Heropleving

Aan het einde van de 19de eeuw (in 1896 of mogelijk in 1901) ontstond er in Europa een heropleving van het occultisme. Als gevolg hiervan werd een nieuwe "Beierse Orde van de Illuminati" opgericht door Leopold Engel, een auteur van science fiction verhalen[3]. Enkele jaren eerder, in 1891, zou Engel een "innerlijke stem" hebben gehoord die hem de opdracht gaf om het elfde deel van Jakob Lorber's Het Grote Johannes Evangelie te schrijven. Ook was hij een vennoot van Aleister Crowley, een Brits occultist die soms verkeerdelijk een satanist werd genoemd (maar er niettemin enkele vergelijkingen mee vertoonde). Engel beweerde dat zijn Illuminati orde een directe opvolging was van die van Weishaupt, en dat de oorsprong ervan lag in het oude Egypte en India. De Illuminati zou vooraanstaande leden gehad hebben zoals Ulysses, Aristoteles en Thomas Jefferson. Later gaf hij toe dat deze beweringen verzonnen waren en eerder "symbolisch" bedoeld waren.

Ondanks het feit dat de orde vervolgd werd ten tijde van Nazi-Duitsland, is de Illuminati van Leopold Engel blijven bestaan. Hermann Joseph Metzger leidde de orde tot aan zijn dood in 1990, waarna het leiderschap over de kleine overgebleven groep van leden werd overgenomen door Annemarie Aeschbach. Na haar dood in 2008 is de Illuminati nog maar heel beperkt actief, maar ze bestaan nog wel als (enige) legitieme erfgenaam van Leopold Engel. Inmiddels bestaan er nog wel andere verenigingen en organisaties die de naam Illuminati of "Illuminati Order" dragen[4][5], maar ondanks al hun beweringen gaat het hier niet om een legitieme opvolging van Engel, en bestaat er sowieso geen enkele legitieme opvolging van de oorspronkelijke Illuminati orde van Adam Weishaupt. 

De complottheorie

Geen van de vroegere en huidige Illuminati ordes zijn uitgegroeid tot een invloedrijke organisatie die de machtsstructuur van verschillende landen zou hebben geïnfiltreerd. Hun invloed is eerder te vergelijken met andere moderne ordes die zich baseren op oudere tradities maar er niet rechtstreeks van afstammen, zoals de moderne Tempelridders, Druïdenordes en heksencovens. Niettemin zijn complottheorieën rond de Illuminati nooit volledig uitgestorven, en werden ze zelfs gebruikt door fascistische en andere extreemrechtse groeperingen in de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Toen werd beweerd dat de Illuminati ten dienste stond van de Joodse elite die zowel het kapitalisme als het communisme zouden aanhangen om zo de wereld te "verdelen en heersen". Belangrijk onderdeel van deze afdeling van complottheoriëen is de Rothschild familie[6], een rijke Joodse familie van bankiers die verschillende grote oorlogen zou hebben genfinancierd, gaande van de Napoleontische oorlogen tot Wereldoorlog 1 & 2. Hierbij zouden ze telkens beide kanten gefinancierd hebben, om zo die "verdeel en heers" techniek te kunnen toepassen en zichzelf tegelijk verder te verrijken.

De Illuminati complottheorieën zouden echter pas ingang vinden bij het grote publiek na 1975, wanneer Robert Joseph Shea en Robert Anton Wilson hun trilogie genaamd Illuminatus publiceerded. Volgens dit fictieverhaal zou Weishaupt niet in Duitsland overleden zijn, maar gemigreerd zijn naar de Britse Koloniën in Amerika, waar hij in naam van George Washington de Verenigde Staten zou hebben opgericht. Later zou de VS evolueren naar een totalitair bewind onder het geheime leiderschap van de Illuminati, en zou een neopaganistische groep genaamd "Discordians" een opstand organiseren in de naam van vrijheid, chaos en de Grote Godin Eris. Na het publiceren van deze boeken begonnen verwijzingen naar de Illuminati te verschijnen in de populaire cultuur, zoals in het boek Angels & Demons van Dan Brown (2000) en de film Lara Croft: Tomb Raider van 2001, alsook in andere fictieverhalen, rollenspellen en comic strips. Helaas konden sommige mensen geen onderscheid maken tussen fictie en realiteit, en ontstond het geloof dat de (oorspronkelijke) Illuminati echt is blijven bestaan en nu als geheime organisatie overal ter wereld aan de macht is. Sommigen gaan zelfs nog verder, met te beweren dat de trilogie gebaseerd is op ware feiten maar als "fictie" wordt voorgesteld omwille van een complot. 

In meer recente tijden werden de complottheorieën rond de Illuminati alsmaar meer uitgebreid, en zouden vooraanstaande staatsleiders (zoals de Amerikaanse presidenten) leden zijn van deze geheime organisatie. De Illuminati zou deel uitmaken van de Vrijmetselarij, of zelfs erboven staan. Ook zouden de leden van de Illuminati aanhangers zijn van het Satanisme (Lucifer betekent "lichtbrenger" en Illuminati is "de verlichte" in het meervoud), net zoals bij de Vrijmetselarij-complottheorieën wordt beweerd. Volgens John Todd[7], een fundamentalistische Christen alsook veroordeelde kinderverkrachter, zou de Illuminati in feite een satanische "hoge raad van Druïden" zijn die plotten om het Christendom te vernietigen en hekserij de staatsreligie van de Verenigde Staten te maken. De Illuminati zou haar mensen in hoge politieke machtsposities plaatsen om zo controle te hebben over alle belangrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, zoals de aanslagen van 9/11, de Sandy Hook-schietpartij, en de moord op Amerikaans president John F. Kennedy. Dit zouden allemaal plotten geweest zijn om de oprichting van de New World Order te bespoedigen. 

Illuminati symboliek

Desondanks de afwezigheid van alle bewijs dat de Illuminati nog steeds zou bestaan, voeren complotdenkers vaak het argument aan dat er talloze aanwijzingen te vinden zijn in symbolen rondom ons heen[8]. Dat een organisatie die geheim wil blijven logischerwijze zich niet gaat bezighouden met het her en der verspreiden van "hints" in de vorm van symbolen, lijkt hier niet van belang te zijn. Dat die "hints" dan zo makkelijk te ontrafelen zijn, dat zelfs de meest paranoïde complotdenker dit zonder veel moeite kan doen, doet schijnbaar evenmin terzake.

De pyramide en het Alziend Oog

Het voornaamste symbool dat wordt toegeschreven aan de Illuminati, is het "Alziend Oog" bovenop een pyramide die bestaat uit dertien treden. In de onderste trede staan de Romeinse cijfers MDCCLXXVI, wat zich vertaalt naar 1776. Tenslotte bevindt zich daaronder de Latijnse tekst ""novus ordo seclorum". U had misschien al geraden dat we hier gewoon een beschrijving aan het geven zijn van de Great Seal of the United States (Grootzegel van de Verenigde Staten)[9], die ook afgebeeld staat op het dollarbiljet. Volgens complotdenkers is dit het ultieme bewijs dat de VS in handen is van de Illuminati, die op deze manier haar symbolen onder onze neus wil duwen (en tegelijk volledig geheim wil blijven).

Het "Alziend Oog" zou het "Oog van Lucifer" symboliseren, en de pyramide met dertien treden zou verwijzen naar de "dertien Illuminati bloedlijnen" (zie verder). Ook staat de pyramide voor de hiërarchische structuur van de zogenaamde "marionetten" die voor de Illuminati werken, gaande van staatshoofden tot Vrijmetselaars, en van rijke bankiers (bv. Wall Street) tot de media. Dit werd verder gepopulariseerd door de Occupy beweging, die verwijst naar de top van de hiërarchie als de 1%. De Romeinse nummers verwijzen dan weer naar 1776, het jaar waarin Weishaupt de Illuminati heeft opgericht, wat het plaatje compleet maakt. En de Latijnse tekst vertaalt zich naar "New World Order", oftewel "Nieuwe Wereld Orde", waaruit blijkt dat het ultieme doel van de Illuminati de oprichting is van een totalitaire wereldregering. Hoeveel meer bewijs kan je nog verlangen?

Inrealiteit verwijst het "Alziend Oog" in de Grootzegel helemaal niet naar Lucifer of Satan, maar wel naar het "Oog van God" dat de welvaart van de Verenigde Staten beoogt. Dit oog staat bovenop een onvolledige pyramide, wat duidt op de toekomstige groei van de VS, terwijl de dertien treden in feite gewoon de dertien oorspronkelijke staten (of koloniën) voorstellen. Het jaartal 1776 verwijst helemaal niet naar de oprichting van de Illuminati orde in Duitsland, maar wel naar de geboorte van de Verenigde Staten. Tenslotte is er nog de Latijnse tekst, die zich helemaal niet vertaalt naar "New World Order" maar wel naar "Nieuwe orde van de tijden", een verwijzing naar het nieuwe tijdperk dat aanbrak toen de Verenigde Staten een onafhankelijke statennatie werd. 

Het symbool van het "Alziend Oog" werd nooit gebruikt door de Illuminati van Weishaupt, maar het komt wel voor in de Vrijmetselarij, waar het verwijst naar de Grote Architect van het Universum. Volgens sommige complottheorieën zou dit dan weer bewijs zijn dat de Verenigde Staten werden opgericht door vrijmetselaars, maar ook dat is geenszins het geval. De leden van het ontwerpcommittee waren immers geen vrijmetselaars, behalve dan Benjamin Franklin en zijn ideeën voor de Grootzegel werden uiteindelijk niet aangenomen. 

Het (omgekeerde) Pentagram

Het Pentagram is een vijfpuntige ster dat reeds gebruikt werd door de oude Sumeriërs en Grieken, en later ook door de Christenen die het symbool associeerden met de Vijf Wonden van Christus. In meer recente tijden werd het vooral geadopteerd door Occultisten en moderne Wicca heksen. De omgekeerde versie van het Pentagram wordt dan weer de Zegel van Baphomet genoemd, dat het symbool is van de Kerk van Satan en duistere krachten zou aantrekken.

Het stratenplan van Washington DC en waar de denkbeeldige omgekeerde Pentagram zou moeten zijn.

Volgens de complotdenkers zou de Illuminati (of de vrijmetselaars) ervoor gezorgd hebben dat het stratenplan van Washington DC een omgekeerd Pentagram vormt, met de onderkant gericht naar het Witte Huis[10]. Op die manier zou Satan rechtstreeks toegang hebben tot de Amerikaanse president, en zou niet enkel de Verenigde Staten maar zelfs de ganse wereld door zwarte magie beheerst worden. Kaarten van Washington DC moeten aantonen hoe de vijf lijnen van het omgekeerde Pentagram wordt gevormd door de straten Rhode Island Ave., Vermont Ave., Massachusetts Ave., Connecticut Ave. en K Street.

In realiteit is er helemaal geen omgekeerd Pentagram in het stratenplan, tenzij je (te) veel fantasie gebruikt en denkbeeldige straten erbij denkt om het symbool te vervolledigen. Connecticut Ave. en Vermont Ave. stoppen immers aan K Street en gaan dus niet verder zuidwaards om de vijfde punt van de ster te vormen. Met andere woorden, er is helemaal geen zuidelijke punt dat naar het Witte Huis wijst. Ook de Rhode Island Ave. lijn is niet compleet, omdat die stopt aan de Connecticut Ave. en aldus geen westelijke punt vormt met K Street. 

Zelfs al zou het stratenplan een vijfpuntige ster gevormd hebben, is dat nog altijd geen bewijs van Illuminati-plannen voor werelddominantie. De meeste kruispunten in steden lijken immers op een Christelijk kruis, maar dat hoeft ook helemaal geen aanwijzing te zijn van een Christelijk complot om de wereld te beheersen. Hoedanook is er geen enkel bewijs dat de historische Illuminati ooit gebruik hebben gemaakt van het Pentagram in hun rituelen.

De Bokkegroet

Obama die het Illuminati handsignaal maakt, vanzelfsprekend om zo de geheimhouding van de organisatie te verzekeren.

De "Corna" of de bokkegroet/duivelshoorns is een handsignaal dat gemaakt wordt door de wijsvinger en pink naar boven te steken en de andere vingers naar binnen te vouwen. Het zou gevaar afwenden, of aan iemand anders doorgeven. Volgens complotdenkers zou dit het dovensignaal zijn voor "Ik hou van jou" (wat dan weer naar "liefde voor Satan" zou verwijzen), of voorgeprogrammeerde mind control activeren. Als bewijs worden verschillende foto's aangevoerd van Amerikaanse presidenten die de Corna schijnen te vormen met hun hand, zoals o.a. Clinton, Bush jr. en Obama, alsook bekende artiesten en andere prominente persoonlijkheden. 

666

Het getal 666 verwijst volgens Bijbelse geschriften naar het "Teken van het Beest", waarmee verwezen wordt naar de komst van de Anti-Christ. Volgens complotdenkers zou de Illuminati ervoor zorgen dat de Anti-Christ in een hoge machtspositie geplaatst wordt, om zo de New World Order tot stand te brengen. Om de totale geheimhouding hiervan te garanderen, worden er vanzelfsprekend ook weer her en der symbolen, handsignalen en andere tekens verspreid die schijnbaar eenvoudig te ontcijferen zijn. Niettemin is er geen enkel bewijs dat de historische Illuminati ooit verwijzingen maakte naar 666 of de Anti-Christ in hun rituelen.

Barcodes zouden een manifestatie zijn van het getal 666.

Volgens sommigen zou het "Getal van het Beest" verstopt zitten in barcodes van producten[11]. In de meeste gevallen worden de cijfers van barcodes opgedeeld in twee groepen, en van elkaar afgescheiden door verticale lijnen die verder naar beneden reiken op drie plaatsen. Dit zou een verborgen verwijzing zijn naar 666 en aldus naar de Anti-Christ. Het probleem met deze theorie is dat de Bijbel specifiek aangeeft dat het getal 666 verwijst naar een persoon, en zelfs met erg veel verbeelding kan een barcode niet de gedaante van een mens gegeven worden. Anderzijds zou dit dan weer wijzen naar een toekomstige technologie waarbij alle mensen verplicht een barcode op hun huid gedrukt krijgen, maar het feit dat de menselijke huid zich soms uitrekt naarmate leeftijd, gewicht en blootstelling aan water of zon, lijkt dit erg onpraktisch. Een meer aanneembare vorm van mensen markeren zou via een ingebouwde microchip kunnen zijn, maar ook dat zit er niet meteen aan te komen ondanks alle beweringen van complottheoristen[12].

Ook Justin Timberlake behoort tot de Illuminati, omdat hij het 666 teken maakt met zijn hand (en tegelijk ook dat van het Alziend Oog).

Drie keer 6 in het logo van Walt Disney, hoewel er nog krullen in de tekst zijn die met veel fantasie kunnen worden herleid tot een 6.

Een andere manier waarop het getal 666 tot uiting zou komen, is wederom via handsignalen zoals ook met de "bokkegroet" het geval is. Dit zou men doen door de top van de wijsvinger die van de duim te laten raken en zo een cirkel te vormen, terwijl de andere drie vingers min of meer naar boven blijven wijzen. Dit zou, tot driemaal toe, het getal 6 vormen en aldus een satanisch signaal zijn. Volgens complotdenkers is iedereen die dit handgebaar maakt sowieso lid van de Illuminati, maar de meeste aandacht gaat natuurlijk uit naar bekende figuren zoals staatshoofden, Pausen en andere machtshebbende personen. Vooral ook de muziekindustrie wordt hiermee onder de loep genomen: de talrijke voorbeelden van artiesten die dit handgebaar maken, zou het ultieme bewijs zijn dat de muziek- en filmsector een onderdeel is van het Illuminati-complot en ons moet klaarstomen of indoctrineren tot het aanvaarden van de nakende oprichting van de New World Order. Wanneer een welbepaalde artiest dan plots komt te overlijden (denk maar aan Michael Jackson, Paul McCartney en Tupac Shakur), zou hun dood het resultaat zijn van één of ander Illuminati offerritueel, wellicht omdat ze op punt stonden de waarheid over het bestaan van de Illuminati te openbaren. Andere Illuminati-artiesten zijn Justin Timberlake, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Justin Bieber en de Beatles.

Ook Google Chrome moet eraan geloven, 's werelds meest populaire internet browser is in handen van de Illuminati!

Wie gebruik maakt van Adobe Acrobat Reader stelt zich blijkbaar ten dienste van de Anti-Christ.

Tenslotte zijn er ook nog een heleboel bedrijven die deel uitmaken van de Illuminati, en dit proberen geheim te houden door 666-symboliek in hun naam of logo te verwerken. Dit zouden ook sublimale berichten kunnen zijn om ons voor te bereiden op de komst van de New World Order, of om de bevolking te beheersen via mind control. Zo zou ongeveer elk krulletje in de letters van het logo van "Walt Disney" herleid worden naar een verborgen getal 6, waardoor je zou uitkomen op 666. Ook de logo's van o.a. Google Chrome en Adobe Acrobat Reader worden aan deze verbeelding onderworpen, wat het ultieme bewijs moet voorstellen dat zowat alle grote bedrijven deel uitmaken van het Illuminati-complot.

Inrealiteit gaat het hier in feite om een WYBIWYS-syndroom: What You Believe Is What You See (wat je gelooft is wat je ziet). Zo zullen mensen overal het getal 6 zien verschijnen, niet omdat het er al dan niet staat maar omdat men erop focust. Een vergelijkbaar voorbeeld is het Wittebusjessyndroom waarbij men plots meer witte bestelwagens ziet rondrijden, niet omdat er meer op de baan zijn dan anders maar gewoon omdat men er meer op let. Op deze manier is het altijd mogelijk om zogenaamde "aanwijzingen" te vinden voor één of ander complot, of het nu gaat om 666 of eender welk ander symbool. Bijgevolg dringt de vraag zich op of er überhaupt nog iemand is die niet tot de Illuminati behoort, de zogenaamde "elite" blijkt op die manier wel een pak groter te zijn dan 1% van de bevolking zoals de Occupy beweging beweert. Aan dit tempo blijft slechts 1% van de bevolking over die geen deel uitmaakt van de Illuminati, maar iedereen bekeren is net wat hun bedoeling is, niet? Niettemin verklaart dit alles niet waarom zo'n strikt geheime organisatie alsnog door iedereen gekend zou zijn.

Andere symbolen

Er zijn nog heel wat andere symbolen die ook worden toegeschreven aan de Illuminati. Zo is er de associatie met "Skull and Bones", een studentenvereniging van de Universiteit van Yale, waarvan het logo zou verwijzen naar dood en sterfelijkheid. Er worden veel lugubere verhalen verteld over deze vereniging, maar vaak zijn ze niet meer dan dat: verhalen. Het feit dat veel bekende namen eraan gelinkt worden, heeft vooral te maken met het feit dat veel voorname personen aan deze universiteit hebben gestudeerd. De studentenvereniging werd echter pas opgericht nadat de historische Illuminati orde reeds ontbonden was.

Ook zou de Illuminati pronken met haar macht door her en der obelisk-monumenten te zetten. Gewoon, omdat het kan. Dit zou geassocieerd zijn met de Egyptische god Ra, of met een phallisch symbool van patriachale overheersing. Gezien vanuit de hemel ziet de obelisk eruit als een punt met een cirkel errond, wat dan weer moet verwijzen naar het "Alziend Oog". Nochtans heeft de historische Illuminati nooit noemenswaardige aandacht besteed aan obelisken.

Tenslotte is er nog de Nazi-groet, die ook een manifestatie zou zijn van Illuminati symboliek. Hitler zou immers een marionet geweest zijn van de aliens bankiers (zoals de Joodse Rothschilds, wiens bezittingen hij nochtans heeft geconfisceerd) alsook van General Motors, Ford en andere bedrijven die financiële baat zouden hebben bij het uitbreken van een wereldoorlog. De historische Illuminati hadden in elk geval niets met de Nazi-groet van doen, en hetzelfde geldt voor de vrijmetselaars wiens organisatie verboden was door Hitler.

Illuminati Aliens

Na verloop van tijd is de Illuminati-complottheorie een magneet geworden voor tal van andere (ongerelateerde) complottheorieën die hiermee zouden samensmelten, vaak in combinatie met pseudowetenschap en kwakzalverij. Zo zouden vaccinaties, GMO, e-nummers en chemtrails een plot van de Illuminati en New World Order zijn om het menselijk ras heimelijk uit te roeien, terwijl "natuurlijke" en alternatieve geneesmiddelen en kankertherapieën zouden worden onderdrukt door Big Pharma, Monsanto en de Codex Alimentarius, omdat ze niet genoeg opbrengen en de mensen terug gezond zouden maken.

Kers op de taart zijn de theorieën van David Icke[13], die zowat alle complottheorieën onder de zon heeft samengepuzzeld tot één grote supercomplottheorie waarbij de Illuminati (of "de elite") zou bestaan uit - of beheerst worden door - "Reptilian aliens" die via de New World Order de aarde willen veroveren en beheersen. Dit zijn interdimensionele reptielachtige buitenaardse wezens afkomstig van het Draco sterrenbeeld, die de zogenaamde "Babylonian Brotherhood" vormen en in staat zijn een menselijke gedaante aan te nemen. De Reptilian Aliens hebben, in hun menselijke gedaante, verschillende belangrijke functies bekleed, inclusief Amerikaanse presidenten zoals George Bush en Bill Clinton, Britse ministers zoals Tony Blair, de Britse koningin Elizabeth II en haar zoon Prins Charles, de Rothschild en Rockefeller families, alsook acteur Sean Connery en country-zanger Willie Nelson. 

Verder bouwend op de pseudowetenschappelijke theorieën van Zecharia Sitchin, zouden diezelfde aliens aldus de Annunaki zijn, oftewel de Sumerische goden. De Annunaki besloten aanvankelijk om een menselijk ras te ontwikkelen dat hen zou kunnen dienen als slaven om goud op te graven. Zodoende werden de eerste mensen genetisch ontwikkeld vanuit vrouwelijke apen, waarna deze aliens zich met het menselijk ras zijn blijven voortplanten. Op die manier zouden ze de (satanische) bloedlijn van de Illuminati vormen, ter voorbereiding tot de dag dat de New World Order wordt opgericht.

Dertien Illuminati bloedlijnen

Er zouden welbepaald dertien Illuminati bloedlijnen zijn, die dan worden voorgesteld door de dertien treden van de pyramide op de Grootzegel van de Verenigde Staten. Ze zijn netjes uitgespreid over alle continenten bijna allemaal vooraanstaande Amerikaanse families, wat natuurlijk helemaal niets te maken heeft met het feit dat de meeste complotdenkers in de wereld in de Verenigde Staten wonen. Enkele families in de lijst zijn Europees (Frans, Nederlands, Grieks) en slechts eentje is er Chinees. Van bv. Afrikanen is er hoegenaamd geen sprake, en blijkbaar achten complotdenkers het zwarte ras als onwaardig om een Illuminati bloedlijn te bevatten.

Deze dertien bloedlijnen zijn als volgt:

 1. De Astor bloedlijn, genaamd naar John Jacob Astor (omdat hij de eerste multimiljonair was van de VS, en multimiljonairs zijn altijd aliens)[14].
 2. De Bundy bloedlijn, genaamd naar Al Bundy van Married With Children de seriemoordenaar Ted Bundy, alsook andere prominente Bundy's die lid waren van Skulls and Bones, werkten voor de CIA of een belangrijke functie hadden in de financiële wereld[15].
 3. De Collins bloedlijn, genaamd naar de zanger Phil Collins van Genesis (wat een toeval toch weer) een zekere "Grande Mother Collins"[16].
 4. De Dupont bloedlijn, genaamd naar Pierre Samuel du Pont de Nemours, een Frans politicus die tijdens de Franse Revolutie gemigreerd is naar de Verenigde Staten, waar zijn afstammelingen één van de meest succesvolle zakenfamilies zou worden[17].
 5. De Freeman bloedlijn, genaamd naar de acteur Morgan Freeman Gaylord Freeman, een vooraanstaand zakenman bij de First National Bank van Chicago en volgens sommigen één van de Grootmeesters van de (verzonnen) Priorij van Sion[18].
 6. De Kennedy bloedlijn, genaamd naar Amerikaans president John F. Kennedy, die het onderwerp is van talloze complottheorieën[19].
 7. De Li (李) bloedlijn, genaamd naar Li Ka-shing, een Chinese zakenman uit Hong Kong; Li Peng, de vierde premier van de Volksrepubliek China; en Lee Kuan Yew, de eerste premier van Singapore[20]. Dat Li zowat de meest voorkomende Chinese naam is, doet natuurlijk niet terzake. En Bruce Lee mocht blijkbaar niet meespelen van de Illuminati.
 8. De Onassis bloedlijn, genaamd naar Aristoteles Socrates Onassis, een Griekse scheepsmagnaat die trouwde met Jacqueline Bouvier Kennedy, de weduwe van John F. Kennedy[21]
 9. De Rockefeller bloedlijn, genaamd naar de Rockefeller familie waarvan David Rockefeller momenteel de oudste overlevende telg is. De Rockefellers zijn wellicht de meest invloedrijke familie in de geschiedenis van de Verenigde Staten, vanwege hun industriële, politieke en financiële activiteiten. Ze hebben geïnvesteerd in tal van instellingen, nationale parken en allerhande onroerend goed, gedoneerd aan tal van Amerikaanse universiteiten, en hebben banden met o.a. de Verenigde Naties, het Wereld Economisch Forum, de Trilaterale Commissie en de Bilderberg Groep. Redenen genoeg dus om aan te nemen dat de Rockefellers satanische aliens zijn[22].
 10. De Rothschild bloedlijn, genaamd naar de Rothschild familie die voornamelijk bestond uit Joodse bankiers. Volgens de complottheorieën zouden ze tijdens oorlogen telkens de beide kanten hebben gefinancierd als "verdeel en heers" tactiek. In realiteit zijn ze nog altijd wel steenrijk, maar niet meer zo machtig als ze een eeuw geleden nog wel waren[23]
 11. De Russell bloedlijn, genaamd naar Charles Taze Russell, stichter van o.a. de Watchtower Society, alsook de Bible Student Association die na zijn dood uiteenviel in verschillende kleine groeperingen zoals o.a. de Jehova's Getuigen. Ook genaamd naar William Huntington Russell, de zakenman en politicus die de geheime studentenvereniging Skulls and Bones heeft opgericht aan de Universiteit van Yale[24].
 12. De Van Duyn bloedlijn, genaamd naar André Van Duin de Van Duyn familie die in de 17de eeuw van Nederland naar de Verenigde Staten is gemigreerd[25].
 13. De Merovingische bloedlijn, genaamd naar de Merovingen, een koninklijke dynastie van Frankrijk in de vroege middeleeuwen, die rechtstreeks zou afstammen van Jezus Christus (althans volgens het pseudo-historische boek The Holy Blood and the Holy Grail)[26].

Naast deze dertien bloedlijnen, zijn er nog enkele anderen. Waardoor er eigenlijk meer dan dertien bloedlijnen zijn, maar toch blijven we steevast spreken over "dertien bloedlijnen", want anders klopt onze complottheorie niet meer wat betreft de dertien treden van de pyramide. Of wat betreft het bijgeloof rond het "ongeluksgetal 13", of het feit dat er soms dertien maancycli in een jaar zijn en er dertien heksen in een coven zitten.

Andere voorname Illuminati bloedlijnen zijn:

 1. De Reynolds bloedlijn, verwijst naar zowat eender wie met de familienaam Reynolds, zoals auteurs van occulte boeken of boeken over het Boeddhisme, vrijmetselaars, wetenschappers en zakenmannen[27].
 2. De Disney bloedlijn, genaamd naar Walt Disney, de filmproducent en oprichter van The Walt Disney Company. Volgens complotdenkers zouden de Disney films seksuele sublimale berichten bevatten, gebruik maken van "trauma-based mind control", en zou het Disney logo het getal 666 bevatten[28].
 3. De Krupp bloedlijn, genaamd naar de Duitse Krupp familie die prominent zijn in de staalindustrie[29].
 4. De McDonald bloedlijn, genaamd naar de fastfood keten McDonalds, nee echt, naar de fastfood keten McDonalds (maar ook naar de Iers-Schotse MacDonald familie)[30].

Hierbij is het van groot belang om het detail te negeren dat de meeste van die zogenaamde "oude Illuminati bloedlijnen" in feite helemaal niet oud zijn, en dat mensen geboren in deze tijd gemiddeld zo'n 1 biljoen voorouders hebben (teruggaand tot de Hoge Middeleeuwen), waardoor we bijna allemaal wel familie zijn van elkaar en in principe dus allemaal zouden afstammen van de Illuminati. 

Voordat je je kandidatuur instuurt om lid te worden van de Bilderberg groep, is het wel belangrijk om te weten dat bijna alle Illuminati leden mannen zijn met blanke huidskleur, een Protestants-Christelijk geloof, een leeftijd van gemiddeld 60 jaar en een universiteitsdiploma. En vanzelfsprekend veel geld bezitten, want dat is blijkbaar een crimineel feit volgens velen. Tenslotte is het belangrijk dat je een prominente positie hebt in de politiek, de zakenwereld, het bankwezen, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie of de media[31]. Je mag nu je Bilderberg-inschrijvingsformulier verscheuren en in de vuilbak gooien.

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://www.webcitation.org/5w47O6KyR
 2. http://www.webcitation.org/5w47xrh7p
 3. http://www.webcitation.org/5w48I6YlH
 4. http://www.illuminati-order.org/index2.html
 5. http://illuminati-order.com/
 6. http://rationalwiki.org/wiki/Rothschild_family
 7. http://rationalwiki.org/wiki/John_Todd
 8. http://www.illuminatirex.com/illuminati-symbols/
 9. http://www.greatseal.com/mottoes/seclorum.html
 10. http://rationalwiki.org/wiki/Washington,_D.C._street_design_conspiracy_theory
 11. http://www.av1611.org/666/barcode.html
 12. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/complottheorieeen/complottheoriechipimplantatieweldraverplichtvooriedereen
 13. http://rationalwiki.org/wiki/David_Icke
 14. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/astor.htm
 15. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/bundy.htm
 16. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/collins.htm
 17. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/dupont.htm
 18. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/freeman.htm
 19. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/kennedy.htm
 20. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/li.htm
 21. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/onassis.htm
 22. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/rockefeller.htm
 23. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/rothschild_01.htm
 24. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/russell.htm
 25. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/vanduyn.htm
 26. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/merovingian.htm
 27. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/reynolds.htm
 28. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/disney.htm
 29. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/krupp.htm
 30. http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/mcdonald.htm
 31. http://www.illuminatirex.com/illuminati/
Advertisement