Hoax wiki
Advertisement

Thomas Jefferson.

Thomas Jefferson (Britse kolonie van Virginia, 13 april 1743 - Virginia, 4 juli 1826) was de 3de President van de Verenigde Staten. Hij volgde president John Adams op in maart 1801, om vervolgens in maart 1809 te worden opgevolgd door James Madison. Hij was de eerste president van de Democratisch-Republikeinse Partij.

Levensloop

Thomas Jefferson was geboren op 13 april 1743 in Virginia, als de zoon van Peter Jefferson en Jane Randolph. In 1760 begon hij zijn studies in de College of William and Mary, en studeerde af in 1762. In 1767 ging hij aan de slag als advocaat. In 1772 huwde hij met Martha Wayles Skelton, een nicht van hem, met wie hij zes kinderen[1].

Founding Father

Jefferson was een afgevaardigde van het Tweede Continentale Congres in 1775, nadat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was uitgebroken. Hij werd door John Adams, één van de leiders van het congres (en later de tweede Amerikaanse president) aangesteld als lid van de "Committee of Five" die belast waren met het opstellen van de Onafhankelijkheidsverklaring van de dertien Britse kolonies. Van deze vijf commissieleden zou Jefferson de voornaamste auteur worden van de Onafhankelijkheidsverklaring, waarbij hij zich liet inspireren door de ideeën van de Verlichting omtrent individuele vrijheid, vrijheid van godsdienst, en recht op verzet tegen tegen onwettig gedrag van de overheid. De principiële tekst werd op 28 juni 1776 voorgelegd aan het Continentale Congres, en na enkele wijzigingen geratificeerd op 4 juli 1776. Hierdoor werd 4 juli voortaan beschouwd als de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, of aldus de nationale feestdag van de Verenigde Staten.

In september 1776 werd Jefferson verkozen in het Huis van Afgevaardigden van Virginia, in een periode waarin de grondwet van die staat werd uitgeschreven. Gedurende drie jaar werkte hij mee aan dit document, waarbij hij trachtte het recht op godsdienstvrijheid mee te laten opnemen. Eén van Jefferson's basisprincipes bij het opstellen van zowel de grondwet van Virginia als de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, was het idee dat "alle mensen gelijk zijn geschapen". Dit gold blijkbaar enkel voor blanken en niiet voor Afro-Amerikaanse slaven, aangezien hij zelf immers zo'n 600 slaven in zijn bezit had (al was hij tegenstander van het gebruik van geweld tegen slaven). Van die 600 slaven heeft hij er twee in vrijheid gesteld, en werden er na zijn overlijden nog eens vijf vrijgesteld na zijn overlijden, volgens de wensen die in Jefferson's testament waren opgenomen[2]. Jefferson stelde dat het onmogelijk was voor blanken en zwarten om als vrije burgers samen te leven omwille van de "gerechtvaardigde wrok van de slaven"[3], dus was het aanhouden van het concept van slavernij volgens hem blijkbaar een beter alternatief.

Over de Indianen stelde Jefferson dat ze "in zowel lichaam als geest gelijkwaardig zijn aan de blanke"[4], maar dit vergat hij al snel wanneer hij de Cherokee en de Shawnee van hun grondgebied wou verdrijven om zo meer plaats te creëren voor de vestiging van blanken. Hij was in feite de auteur van de Indian Removal Act, die hij promootte van 1776 tot 1779 tijdens zijn ambt als afgevaardigde in Virginia[5]. Het zou pas zo'n 50 jaar later worden omgezet in de praktijk onder de moordlustige president Andrew Jackson, waarbij duizenden Indianen gedwongen werden hun voorouderlijk land te verlaten om te verhuizen naar reservaten ten westen van de Mississippi-rivier. Tot zover dus de gelijkheid van zowel blanken als Indianen, al zou het vaker gebeuren dat Jefferson zijn principes opzij zette wanneer dit in zijn voordeel was. 

Politieke carrière

Jefferson was gouverneur van Virginia van 1779 tot 1781, en na het einde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was hij in 1783 verkozen in het Confederaal Congres (de opvolger van het Tweede Continentale Congres) als afgevaardigde van Virginia. Hier zetelde hij tot 1784, waarna hij door het congres als ambassadeur naar Frankrijk werd gestuurd. Hij bevond zich in Parijs wanneer de Franse Revolutie uitbrak in 1789, waarna hij terugkeerde naar de Verenigde Staten en in 1790 door de eerste president, George Washington, werd aangeduid als eerste Minister van Buitenlandse Zaken.

Jefferson was een fel voorstander van goede relaties met Frankrijk, ook wanneer dat land in oorlog was met de Britten in 1793. Jefferson nam in 1793 ontslag als minister, wat Washington hem nooit zou vergeven. Wanneer Washington in 1794 de Jay Treaty afsloot, die de spanningen met het Verenigd Koninkrijk moest wegnemen en de handel tussen de twee naties moest bevorderen, was Jefferson hier een fel tegenstander van. Hij vreesde immers dat dit de Britse invloed op de Amerikaanse politiek zou vergroten. Ook tijdens de periode van de "Terreur" in de Franse Revolutie bleef hij Frankrijk steunen. De conflicterende standpunten met Washington over de Amerikaanse relaties met de Britten resulteerde in een afscheuring van de Federalistische Partij en de oprichting van de Democratisch-Republikeinse Partij.

In 1796 stelde Jefferson zich kandidaat in de presidentsverkiezingen, maar hij verloor de verkiezingen aan de zittende vicepresident, John Adams. Wel werd hij vervolgens verkozen tot vicepresident onder Adams. Tijdens deze ambtstermijn sprak hij zich uit als voorstander van het recht tot nullificatie door de individuele staten wanneer deze een federale wet ongrondwettelijk achtten - wat de kiem zou zijn van tal van latere problemen, inclusief het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog in 1861. Jefferson stelde zich opnieuw kandidaat in de verkiezingen van 1800, en werd deze keer wel verkozen. Hij trad aan als president in maart 1801, en duidde de toekomstige president James Madison aan als zijn Minister van Buitenlandse Zaken. 

Presidentschap

Op 10 mei 1801, slechts enkele maanden na zijn aantreden, begon de Eerste Barbarijse Oorlog, waarbij de VS de strijd aanbond tegen de Barbarijse zeerovers van Tunis, Tripoli en Algiers op de Middellandse Zee. Sinds de 16de eeuw hadden deze piraten er de gewoonte om handelsschepen te overvallen, of losgeld van hen te eisen in ruil voor een veilige doortocht. De handelsschepen afkomstig van Amerika waren al die tijd beschermd door de Britse marine, maar sinds de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten was die bescherming weg gevallen. Als gevolg hiervan werden Amerikaanse schepen leeggeroofd en de bemanning tot slaaf gemaakt of gegijzeld voor losgeld. In reactie hierop vroeg Jefferson aan het Amerikaanse Congres om de oorlog te verklaren aan de piraten, en dit luidde het begin in van de eerste buitenlandse oorlog in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De oorlog kwam pas in 1805 ten einde met een Amerikaanse overwinning. Met het uitbreken van de Oorlog van 1812 zou de piraterij echter opnieuw worden hervat, wat leidde tot de Tweede Barbarijse Oorlog in 1815[6].

Jefferson hield er een strikte interpretatie van de Amerikaanse grondwet op na, waarbij hij stelde dat de macht van de president beperkt was tot enkel datgene wat hem expliciet was toegeëigend in de grondwet[7]. Dit werd echter terzijde geschoven wanneer hij de kans kreeg om een groot stuk grondgebied over te kopen van Frankrijk, hoewel de grondwet nergens dit recht aan de president toeëigende. In 1800 was het territorium van Louisiana immers door Spanje afgestaan aan Frankrijk, en Jefferson vreesde dat de Fransen - nochtans zo geliefkoosd door hem - een gevaar zouden vormen voor de Verenigde Staten. Hij stuurde in 1803 gezanten naar Frankrijk om met Napoleon te onderhandelen over een potentiële verkoop van het territorium, en bood $10 miljoen USD voor bijna 105.000 km² grondgebied. Napoleon realiseerde zich dat hij dit gebied niet zelf kon handhaven terwijl hij tegelijk oorlog voerde in Europa, waarvoor hij eveneens nood had aan fondsen, en hij besloot om Amerika het tegenaanbod te doen van $15 miljoen USD voor meer dan 2 miljoen km². Jefferson aanvaardde het aanbod en het Amerikaanse Congres ratificeerde het verdrag op 20 oktober 1803. Eveneens in 1803 werd Ohio erkend als 17de staat van de unie[8].

Door de aankoop van dit territorium werd het grondgebied van de Verenigde Staten plotsklaps verdubbeld, en uit het nieuw verworven gebied ten westen van de Mississippi-rivier werden later (gedeelten van) de staten Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming en Montana gevormd. Het gebied was toen nog grotendeels onverkend, en Jefferson besloot dit in kaart te laten brengen. Hij stelde zijn persoonlijke secretaris, kapitein Meriwether Lewis, aan als leider van een expeditie, en William Clark werd aangesteld als co-leider. In 1804 ging de zogenaamde "Expeditie van Lewis en Clark" van start. Bij het huidige Washburn, North Dakota, bouwden ze Fort Mandan om er te overwinteren, en maakten ze contact met de lokale Indiaanse stammen. In november 1805 bereikte het expeditieteam de westkust, en nadien werd ook Fort Clatsop gebouwd bij het huidige Astoria in Oregon. In 1806 ondernam het team de terugtocht naar het oosten, waarbij ze werden aangevallen door de Blackfoot-Indianenstam. Op 23 september 1806 kwam de expeditie ten einde bij hun aankomst in Missouri[9].

Tijdens de presidentsverkiezingen van 1804 werd Jefferson opnieuw genomineerd als kandidaat door de Democratisch-Republikeinse Partij. De huidige vicepresident, Aaron Burr, werd echter niet meer genomineerd als zijn running mate, en de nominatie ging naar George Clinton (voor zover bekend geen familie van de latere president Bill Clinton). Het contact tussen Jefferson en Burr was immers sterk verslechterd, en bereikte een dieptepunt wanneer Burr had besloten om Alexander Hamilton, de Minister van Financiën, uit te dagen tot een duel op 11 juli 1804, en hem daar bovendien in vermoordde. Burr werd aangeklaagd wegens moord[10], waarop hij vluchtte naar Georgia. Samen met George Clinton behaalde Jefferson een grote meerderheid in de presidentsverkiezingen, en won hij een tweede termijn. Nadien zou Burr plannen gesmeed hebben om een eigen onafhankelijke natie op te richten, en wanneer Jefferson dit vernam liet hij Burr arresteren voor verraad, ondanks een gebrek aan concrete bewijzen. Het complot is nooit tot uitvoering gebracht, en Burr werd uiteindelijk vrijgesproken. 

Tijdens het verkiezingsjaar en Jefferson's tweede termijn werden er ook nog andere expedities naar het westen georganiseerd, waaronder de William Dunbar en George Hunter Expedition (1804 -1805), de Red River Expedition (1806) en de Pike Expedition (1806 - 1807). Elk van deze expedities leverde een grote hoeveelheid informatie op wat betreft nieuw ontdekte planten- en diersoorten, alsook kennis over de verschillende Indianenstammen die er leefden. Jefferson was een voorstander van de assimilatie van de Indianen in de Amerikaanse levensstijl, en indien dat faalde beschouwde hij hun verwijdering naar het westen als de tweede beste optie. Hij stelde dat, als de blanken de wapens zouden moeten opnemen tegen een Indiaanse stam, die wapens pas weer zouden worden neergelegd nadat de stam was uitgeroeid of verdreven naar het westen[11]. In werkelijkheid heeft Jefferson weinig moeite gedaan om een assimilatie van de Indianen in de westerse cultuur te bevorderen, en dit was wellicht niets meer dan een voorwendsel om Indiaans grondgebied te kunnen inpalmen. 

Op buitenlands gebied werd Jefferson geconfronteerd met de gevolgen van de Napoleontische Oorlogen in Europa, waarbij Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een blokkade van elkaars havens hadden afgekondigd. Dit had een negatieve impact op de internationale handel, en de vracht van Amerikaanse koopvaardijschepen werd regelmatig geconfisceerd door zowel Fransen als Britten. Bovendien werden Britse onderdanen, die op de neutrale Amerikaanse schepen dienst deden, vaak door het Britse leger opgepakt om vervolgens te worden gedwongen - indien nodig met geweld - te dienen in de Britse marine. Deze praktijken, die "impressment" genoemd werden, zouden al gauw aanleiding geven tot de Oorlog van 1812. Jefferson trachtte een einde te maken aan deze praktijken door in 1807 de Embargo Act in te voeren, waardoor het verboden was voor Amerikaanse schepen om handel te drijven met het buitenland. Deze wet bleek weinig effectief en werd kort nadien dan ook weer ingetrokken[12], al gaf het de VS wel tijd om zich voor te bereiden voor de komende oorlog. 

Latere levensloop

Jefferson besloot zich niet kandidaat te stellen voor een derde presidentstermijn, en in maart 1809 werd hij opgevolgd door zijn Minister van Buitenlandse Zaken, James Madison. In 1819 richtte Jefferson de Universiteit van Virginia op, en bij diens opening in 1825 werd hij de eerste rector. Jefferson overleed een jaar later, op 4 juli 1826, de 50ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Toevallig overleed eveneens voormalig president John Adams op diezelfde dag. Jefferson werd opgevolgd door James Madison als rector van de Universiteit van Virginia. Hij werd vereeuwigd, samen met George Washington, Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt, op Mount Rushmore in South Dakota[13]

Hoaxes

 • Jefferson heeft gezegd dat banken en bedrijven de mensen van al hun bezittingen zullen beroven[14].
 • Jefferson waarschuwde voor overheidsbemoeienissen in de gezondheidszorg[15].
 • Jefferson had het aspergersyndroom[16].
 • Jefferson rookte cannabis[17].

Complottheorieën

 • Jefferson en John Adams hebben beiden opzettelijk zelfmoord gepleegd op 4 juli 1826[18].
 • Thomas Jefferson was lid van de Illuminati, of werkte als Vrijmetselaar samen met de Illuminati als "Founding Father" tijdens de oprichting van de Verenigde Staten[19].
 • Volgens zijn politieke tegenstanders uit zijn eigen tijd zou Jefferson een buitenechtelijk kind en de zoon geweest zijn van George Washington, de eerste president van de VS[20].

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. https://obamawhitehouse.archives.gov/1600/first-ladies/marthajefferson
 2. https://www.monticello.org/site/plantation-and-slavery/property
 3. https://books.google.be/books?id=DTWttRSMtbYC&redir_esc=y
 4. https://www.monticello.org/site/jefferson/thomas-jeffersons-enlightenment-and-american-indians
 5. https://books.google.be/books?id=ccnP7tWU7hwC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=Jefferson+indian+Removal+1776+1779+Cherokee+and+Shawnee&source=bl&ots=EZH_VwbFls&sig=IClhAn0XBjilfzibUzQcZyQrb28&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwid3fnLjbHLAhUGBBoKHYzNDRsQ6AEIITAB#v=onepage&q=Jefferson%20indian%20Removal%201776%201779%20Cherokee%20and%20Shawnee&f=false
 6. http://clements.umich.edu/exhibits/online/barbary/barbary-introduction.php
 7. http://rationalwiki.org/wiki/Thomas_Jefferson
 8. https://web.archive.org/web/20100911164131/http://www2.uakron.edu/OAH/newsletter/newsletter/Autumn2002/features.html
 9. http://www.lewis-clark.org/channel/54
 10. Andrew Jackson ging voor een gelijkaardige moord echter zonder enige aanklacht vrijuit!
 11. https://books.google.be/books?id=niMWAAAAYAAJ&pg=PA265&redir_esc=y
 12. http://web.archive.org/web/20080502130346/http://www.jmu.edu/madison/center/main_pages/madison_archives/life/secretary/embargo2.htm
 13. http://www.nps.gov/moru/index.htm
 14. http://www.snopes.com/quotes/jefferson/banks.asp
 15. http://www.snopes.com/quotes/jefferson/medicine.asp
 16. http://www.cracked.com/article_19552_5-insane-celebrity-conspiracy-theories-that-make-sense.html
 17. http://www.straightdope.com/columns/read/2912/did-george-washington-and-thomas-jefferson-grow-marijuana
 18. http://cliopolitical.blogspot.be/2006/01/suicides-of-thomas-jefferson-and-john.html
 19. http://beforeitsnews.com/alternative/2015/11/secret-societies-real-or-merely-conspiracy-theory-videos-3240624.html
 20. http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/ConspiracyTheories/ZeroToG
Advertisement